Cơ sở tiếp nhận của cảng về thu nhập, lưu giữ và xử lý nước thải tại cảng

Quy định cụ thể trình tự, xử lý và quản lý nước thải tại cảng

Quản lý nước dằn tàu

Nội dung chi tiết các quy định về quản lý nước dằn tàu.

Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hai ô nhiễm dầu từ tàu 1969, có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư CLC có hiệu lực đối với Nauru bắt đầu từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 141 Quốc gia thành viên của Nghị định thư.

Công ước quốc tế NWRC có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 23/6/2020

Công ước quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực đối với Nauru bắt đầu từ ngày 23/6/2020. Hiện tại, có 49 Quốc gia thành viên của Công ước.

Công ước quốc tế Bunker 2001 có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 23/6/2020

Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự  đối với thiệt hại ô nhiễm dầu Bunker (nặng) 2001 có hiệu lực đối với Nauru, bắt đầu từ ngày 23/6/2020. Hiện tại, có 96 Quốc gia thành viên của Công ước.

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu đối với Nauru từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 118 Quốc gia thành viên của Nghị định...

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu đối với Nauru từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 118 Quốc gia thành viên của Nghị định...

Công bố về Covid 19 về những khuyến nghị cần thiết

Khuyến nghị ban đầu khi bị Covid 19 tấn công

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15738153
    • Online: 73