Nhóm công tác giữa kỳ về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (ISWG-GHG 15), 26-30 tháng 6

Nhóm công tác giữa kỳ về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (ISWG-GHG 15) đã họp trước Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC 80).Dự thảo Chiến lược GHG 2023 sửa đổi của IMONhóm tiếp tục xem xét và phát...

Nhóm công tác giữa kỳ về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (ISWG-GHG 14), 20-24 tháng 3 năm 2023

Nhóm ISWG-GHG của IMO tiến hành công việc sửa đổi chiến lược khí hậu của IMONhóm công tác liên ngành về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (ISWG-GHG 14) đã họp từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3, với hơn...

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18577616
    • Online: 64