STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
1 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
2 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
3 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
4 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
5 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
6 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
7 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
8 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
9 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
10 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
11 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
12 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
13 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
14 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
15 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 14708812
    • Online: 102