STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
1 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
2 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
3 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
4 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
5 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
6 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
7 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
8 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
9 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
10 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
11 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
12 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
13 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
14 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
15 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 01/11/2022

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21975866
    • Online: 380