STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
31 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T10-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/10/2016
32 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T9-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/09/2016
33 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T8-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/08/2016
34 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T7-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/07/2016
35 Tàu thuyền ra, vào cảng biển 6 tháng đầu năm 2016 Tàu thuyền ra, vào cảng biển 22/06/2016
36 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T6-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/06/2016
37 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T5-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/05/2016
38 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T4-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/04/2016
39 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T3-2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 16/03/2016
40 Năng lực thông qua cảng biển do địa phương quản lý năm 2015 Năng lực thông qua cảng biển 15/03/2016
41 Năng lực thông qua cảng biển do trung ương quản lý năm 2015 Năng lực thông qua cảng biển 15/03/2016
42 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T2 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 20/02/2016
43 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T1 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 20/01/2016
44 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T 12/2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/01/2016
45 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T12 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 20/12/2015

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8212474
    • Online: 114