STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
2 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
3 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
4 Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
5 Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
6 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
7 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển Toàn trình
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
9 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển Toàn trình
10 Đăng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển Toàn trình
11 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2
12 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển Toàn trình
13 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển Toàn trình
14 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển Toàn trình
15 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21978628
    • Online: 172