STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải 2
2 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
3 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
4 Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền 3
5 Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền 3
6 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
7 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển 3
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
9 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển 3
10 ng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển 3
11 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2
12 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển 3
13 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển 3
14 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển 3
15 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển 2

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 10827524
    • Online: 94