STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
16 Đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
17 Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực khác 2
18 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực khác 2
19 Xóa đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
20 Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
21 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký Lĩnh vực khác 2
22 Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
23 Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển Phá dỡ tàu biển 2
24 Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
25 Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
26 Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
29 Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài Đăng ký kinh doanh Toàn trình
30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19472806
    • Online: 123