STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
16 Đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
17 Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực khác 2
18 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực khác 2
19 Xóa đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
20 Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
21 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký Lĩnh vực khác 2
22 Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
23 Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển Phá dỡ tàu biển 2
24 Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
25 Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
26 Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh 4
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh 4
29 Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài Đăng ký kinh doanh 4
30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17320128
    • Online: 38