STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
31 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
32 Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh Toàn trình
33 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh Toàn trình
34 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
35 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
36 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
37 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
38 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
39 Giao tuyến dẫn tàu Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
40 Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
41 Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
42 Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
43 Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
44 Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
45 Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21049472
    • Online: 103