STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
76 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
77 Cấp lại Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
78 Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Đăng ký tàu biển 4
79 Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Cảng cạn 4
80 Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn Cảng cạn 2
81 Đổi tên cảng cạn Cảng cạn 2
82 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn 2
83 Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Cảng biển và luồng hàng hải 4
84 Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Cảng biển và luồng hàng hải 2
85 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
86 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
87 Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB) Thủ tục tàu thuyền 3
88 Tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử Thủ tục tàu thuyền 2
89 Tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp Thủ tục tàu thuyền 4
90 Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 Thủ tục tàu thuyền 4

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17320243
    • Online: 34