Những sửa đổi đối với Công ước quốc tế về mớn nước 1966

Nghị quyết A.1082 ngày 06/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Những sửa đổi đối với Công ước quốc tế về mớn nước 1966

Áp dụng Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dắn tàu, 2004

Nghị quyết A.1088 ngày 28/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Áp dụng Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dắn tàu, 2004

Đề án số nhận dạng IMO của tàu

Nghị quyết A.1078 ngày 15/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Đề án số nhận dạng IMO của tàu

Khuyến nghị về việc sử dụng Hoa tiêu ngoại hạng có đủ trình độ chuyên môn tương ứng tại biển Bắc, eo biển Măng sơ và eo biển Skagerrak

Nghị quyết A.1080 ngày 15/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Khuyến nghị việc sử dụng Hoa tiêu ngoại hạng có đủ trình độ chuyên môn tương ứng tại biển Bắc, eo biển Măng sơ và eo biển...

Đối xử phù hợp của thuyền bộ về việc đi bờ và tiếp cận các cơ sở trên bờ

Nghị quyết A.1090 ngày 24/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Đối xử phù hợp của thuyền bộ về việc đi bờ và tiếp cận các cơ sở trên bờ

Việc thực thi Công ước Tạo thuận lợi

Nghị quyết A.1089 ngày 24/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc Tế về Thông qua việc thực thi Công ước Tạo thuận lợi

Hướng dẫn 2013 về lựa chọn vùng đặc biệt theo MARPOL

Nghị quyết A.1087 ngày 21/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế Thông qua Hướng dẫn 2013 về lựa chọn vùng đặt biệt theo MARPOL

Bộ Luật thi hành các văn kiện IMO (Bộ Luật III)

Nghị quyết A.1070 ngày 10/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Bộ Luật thi hành các văn kiện IMO (Bộ Luật III)

Ngăn chặn và phòng ngừa nạn cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu và hoạt động hàng hải bất hợp pháp trong Vịnh Guinea

Nghị quyết A.1069 ngày 5/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua ngăn chặn và phòng ngừa nạn cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu và hoạt động hàng hải bất hợp pháp trong Vịnh Guinea

Chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO

Nghị quyết số A.1068 ngày 15/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO về Thông qua chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17305157
    • Online: 42