Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Thông tri số MSC.1/Circ.1476 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống biển cả

Thông tri số MEPC.1/Circ.833 ngày 07/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống...

Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Thông tri số MSC.1/Circ.1474 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Thông tri số III.1/Circ.1 ngày 18/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng liên quan đến Công ước MARPOL

Thông tri số MEPC.1/Circ.834 ngày 15/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng"

Thống nhất Giải thích cho phụ lục VI Công ước MARPOL

Thông tri số MEPC.1/Circ.795/Rev.1 ngày 21/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất Giải thích cho phụ lục VI Công ước MARPOL"

Phương pháp thu thập thông tin và nguyên tắc làm việc của Nhóm công tác Nước dằn tàu (GESAMP-BWWG)

Thông tri số BWM.2/Circ.13/Rev.2 ngày 15/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Phương pháp thu thập thông tin và nguyên tắc làm việc của Nhóm công tác Nước dằn tàu (GESAMP-BWWG)"

Chính sách định hướng sử dụng Hệ thống nhận dạng tự dộng AIS trong trợ giúp hàng hải

Thông tri số MSC.1/Circ.1473 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Chính sách định hướng sử dụng Hệ thống nhận dạng tự động AIS trợ giúp trong hàng hải"

Thống nhất giải nghĩa Quy định II-1/26.3 Công ước SOLAS

Thông tri số MSC.1/Circ.1467 ngày 24/6/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất giả nghĩa Quy định II-1/26.3 Công ước SOLAS"

Thống nhất giải thích cho Quy tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi

Thông tri số MSC.1/Circ.1260/Rev.1 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất giải thích cho Qui tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi"

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10321001
    • Online: 120