Việc thực thi Công ước Tạo thuận lợi

Nghị quyết A.1089 ngày 24/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc Tế về Thông qua việc thực thi Công ước Tạo thuận lợi

Hướng dẫn 2013 về lựa chọn vùng đặc biệt theo MARPOL

Nghị quyết A.1087 ngày 21/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế Thông qua Hướng dẫn 2013 về lựa chọn vùng đặt biệt theo MARPOL

Bộ Luật thi hành các văn kiện IMO (Bộ Luật III)

Nghị quyết A.1070 ngày 10/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Bộ Luật thi hành các văn kiện IMO (Bộ Luật III)

Ngăn chặn và phòng ngừa nạn cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu và hoạt động hàng hải bất hợp pháp trong Vịnh Guinea

Nghị quyết A.1069 ngày 5/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua ngăn chặn và phòng ngừa nạn cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu và hoạt động hàng hải bất hợp pháp trong Vịnh Guinea

Chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO

Nghị quyết số A.1068 ngày 15/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO về Thông qua chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO

Quy định khung và quy trình đánh giá quốc gia thành viên IMO

Nghị quyết A.1067 ngày 15/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua quy định khung và quy trình đánh giá quốc gia thành viên IMO

Công ước Quốc tế về di rời xác tàu đắm 2007 (Nairobi WRC 2007) có hiệu lực từ ngày 14/4/2015

Công ước Quốc tế về di rời xác tàu đắm 2007 (Nairobi WRC 2007) có hiệu lực vào ngày 14/4/2015. Công ước áp dụng cho các tàu từ 300 gt trở lên, quy định trách nhiệm của chủ tàu đối với xác định vị trí...

Cải cách đề án khuyến khích đóng góp

Nghị quyết A.1066 ngày 28/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua cải cách đề án khuyến khích đóng góp

Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Nghị quyết A.1065 ngày 28/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Đóng góp niêm liễn

Nghị quyết A.1064 ngày 28/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua đóng góp niêm liễn

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6823692
    • Online: 132