Phương pháp thu thập thông tin và nguyên tắc làm việc của Nhóm công tác Nước dằn tàu (GESAMP-BWWG)

Thông tri số BWM.2/Circ.13/Rev.2 ngày 15/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Phương pháp thu thập thông tin và nguyên tắc làm việc của Nhóm công tác Nước dằn tàu (GESAMP-BWWG)"

Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng liên quan đến Công ước MARPOL

Thông tri số MEPC.1/Circ.834 ngày 15/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng"

Thống nhất giải nghĩa Quy định II-1/26.3 Công ước SOLAS

Thông tri số MSC.1/Circ.1467 ngày 24/6/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất giả nghĩa Quy định II-1/26.3 Công ước SOLAS"

Thống nhất Giải thích cho phụ lục VI Công ước MARPOL

Thông tri số MEPC.1/Circ.795/Rev.1 ngày 21/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất Giải thích cho phụ lục VI Công ước MARPOL"

Chính sách định hướng sử dụng Hệ thống nhận dạng tự dộng AIS trong trợ giúp hàng hải

Thông tri số MSC.1/Circ.1473 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Chính sách định hướng sử dụng Hệ thống nhận dạng tự động AIS trợ giúp trong hàng hải"

Thống nhất giải thích cho Quy tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi

Thông tri số MSC.1/Circ.1260/Rev.1 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất giải thích cho Qui tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi"

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15737925
    • Online: 64