Các điều ước quốc tế của IMO cần luật pháp quốc gia

Ngày 08/10/2018Một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là cải thiện cách thức triển khai thực hiện các điều ước của IMO được thực hiện ở cấp quốc gia. IMO cho rằng...

Quy định về kiểm soát, quản lý nước thải từ tàu biển theo phụ lục VI của Công ước Marpol 73/78

Các quy định cụ thể về công tác quản lý, kiểm soát và xử lý nước thải từ tàu biển được gửi theo file đính kèm.

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đoàn đánh giá IMSAS

Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Quốc gia thành viên Tổ chức hàng hải quốc tế IMO cũng như Quốc gia thành viên các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ GTVT đã quy định phân công nhiệm...

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 17/12/2018 đối với Cộng hòa Togo

Ngày 24/9/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BWM.1/Circ.58 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng...

Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 17/12/2018 đối với Georgia

Ngày 13/9/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số Bunker.1/Circ.82 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hướng dẫn các Quốc gia tổ chức ngày hàng hải Thế giới năm 2018

Các hướng dẫn kèm theo để các Quốc gia thành viên IMO tiến hành tổ chức nhân ngày hàng hải thế giới năm 2018 (gửi theo file đính kèm).

Sửa đổi Công ước Marpol 73/78

Nội dung cụ thể:1 .1 Phụ lục nhỏ II, Phụ lục I, Công ước MARPOL (Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế) được nêu tại phụ lục 1;.2 Phụ lục V Công ước MARPOL (các chất HME và Mẫu...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6835946
    • Online: 148