Ngày ban hành: 
05/06/2008
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/06/2008
Số hiệu: 
/CHHVN-ĐKTB&TV
Người ký: 
Vương Đình Lam

Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 14708694
    • Online: 69