Ngày ban hành: 
17/03/1948
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
17/03/1948
Số hiệu: 
Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
Người ký: 
CHXHCNVN
Tài liệu đính kèm: 

Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
 
- Ngày có hiệu lực: 17 - 03 - 1948
- Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 1984
2.1 Công ước về tổ chức hàng hải quốc tế sửa đổi bổ sung năm 1993.

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 15160882
    • Online: 139