Ngày ban hành: 
16/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
16/06/2009
Số hiệu: 
06/2009/TT-BGTVT
Người ký: 
Hồ Nghĩa Dũng

Thông tư của BGTVT số 06/2009/TT-BGTVT ngày 16/06/2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhật vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22828564
    • Online: 142