Ngày ban hành: 
10/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/07/2020
Số hiệu: 
24/2020/TT-BCA
Người ký: 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22993586
    • Online: 262