Dự án được Bộ KHĐT và Bộ TC thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 3720/BC-BKHĐT ngày 04/6/2018 và văn bản số 5819/BTC-TCDN ngày 21/5/2018. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1349/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2018; phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 1992/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2018. Dự án do Cục HHVN được giao làm Chủ đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư dự án như sau:
+ Thiết lập mới hệ thống Đài thu vệ tinh Cospas-Sarsat (MEOLUT) sử dụng hệ thống vệ tinh tầm trung MEOSAR và phù hợp với hệ thống phao 406MHz thế hệ 2. Đài thu MEOLUT gồm hệ thống các anten thu nhận dữ liệu từ hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm trung MEOSAR khác nhau tại cùng một thời điểm để tính toán xác định vị trí phao tín hiệu cấp cứu độc lập. Đài thu MEOLUT lắp đặt tại Việt Nam cho phép kết nối mạng với MEOLUT khác trong hệ thống.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2018÷2021.
- Tình hình thực hiện dự án: Cục HHVN đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án:
+ Lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Công ty CP Tư vấn xây dựng Bưu điện.
+ Lựa chọn nhà thầu thẩm tra tính hiệu quả khả thi dự án: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện.
+ Đến thời điểm báo cáo, tư vấn lập dự án đã báo cáo giữa kỳ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự kiến đầu tháng 3 năm 2019 tổ chức báo cáo cuối kỳ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
+ Tổ chức lập hồ sơ mời thầu tư vấn quản lý dự án.
- Kế hoạch thực hiện năm 2019:
+ Đầu tháng 03 năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với tư vấn lập dự án hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.
+ Giai đoạn thực hiện đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm thiết bị và thi công xây lắp; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: tư vấn giám sát lắp đặt công trình, bảo hiểm,...; tổ chức thi công công trình; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19468558
    • Online: 106