Dự án được Bộ KHĐT và Bộ TC thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 3720/BC-BKHĐT ngày 04/6/2018 và văn bản số 5819/BTC-TCDN ngày 21/5/2018. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2018; phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 1953/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2018. Dự án do Cục HHVN được giao làm Chủ đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư dự án như sau:
+ Loại tàu và cấp tàu: Tàu tìm kiếm cứu nạn, cấp tàu không hạn chế.
+ Vùng hoạt động: Vùng biển Việt Nam và các vùng biển lân cận khác;
+ Điều kiện hoạt động: Tàu có thể bảo đảm hoạt động hiệu quả trong điều kiện sóng cấp 8, gió cấp 9 (Beaufort);
+ Tầm hoạt động: Trên 3000 hải lý;
+ Tốc độ tàu: 18-21 hải lý/h;
+ Thời gian thực hiện: Năm 2018÷2021.
- Tình hình thực hiện dự án: Cục HHVN đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án là Công ty CP Hàng hải quốc tế Bình Minh, tư vấn thẩm tra dự án là Viện Khoa học công nghệ tàu thủy. Hiện nay, nhà thầu tư vấn lập dự án đã báo cáo cuối kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Kế hoạch thực hiện năm 2019:
+ Tháng 3 năm 2019, Cục HHVN trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
+ Giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm: Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thử mô hình tàu; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công tàu, mua sắm thiết bị và thi công đóng tàu, các gói thầu: tư vấn giám sát, bảo hiểm,...;
+ Hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị ủy thác quản lý dự án.
+ Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21975691
    • Online: 273