- Chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình.
- Quy mô đầu tư xây dựng: Nhà trụ sở chính 3 tầng 28,5x19,2m; Nhà phục vụ, Kho lưu trữ, Các công trình phụ trợ: Nhà ăn + bếp, nhà trực + bảo vệ, nhà xe, nhà đặt máy bơm, cổng + tường rào, hạ tầng kỹ thuật.
- Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành và quyết toán trong năm 2018

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22199919
    • Online: 124