16/08/2019Cục trưởng:
Nguyễn Xuân Sang
Điện thoại: (+84) 24.37683061
Email: Sangnx@vinamarine.gov.vn

 

Phó Cục trưởng

Nguyễn Hoàng
Điện thoại: (+84) 24.37956054

Email: Nguyenhoang@vinamarine.gov.vn

Phó Cục trưởng

Nguyễn Đình Việt
Điện thoại: (+84) 28.38273101

Email: Vietnd@vinamarine.gov.vn

Phó Cục trưởng

Hoàng Hồng Giang
Điện thoại: (+84) 24.37683060 

Email: Gianghh@vinamarine.gov.vn

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8211985
    • Online: 41