Công ty TNHH thương mại Thịnh Long

Số 31, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Sơn

853345

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VTB Thanh Thịnh

Số 27, Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Duy Thanh

853872

Cng ty TNHH An Giang

Số 06 ( nhà bà Hương ) đường 218 , xã Thuỵ Hà , Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Đỗ Đức Giang

 

853387

Công ty TNHH VTB và Thương Mại Trường Hải

Số 71( nhà ông Quy ) Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Vũ Đình Trường

 

713441

Công ty cổ phần D/ vụ VTB Trung Thắng

Số 299 , Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Văn Thuần

710486

Công ty cổ phần VTB Vương Thanh Vinh

Số 31, Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Thanh

853030

Công ty TNHH vận tải biển Thiên Trang

Số 249, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Thị Lan

711169

Công ty cổ phần VTB Quang Huy

Số 225, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Kiệm

853004

Công ty TNHH T/ Mại d/ Vụ vận tải Xuân Hoà

Số 223 ( nhà ông Hoà ) Khu 1 , thị trấn Diêm Điền -Thái Thuỵ -T/ Bình

Trần Thị Hường

853395

Công ty TNHH VTB & TM  Trường Huân

Số 200, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đồng Công Trường

710464

Công ty TNHH Hải Thành

Số 244, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Viết Cường

853077

0904

377425

Công ty TNHH vận tải biển Hồng Ân

Số 103, Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Thế Sự

853996

Công ty cổ phần VTB Quý Sang

Số 118, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Báu

711195

Công ty TNHH dịch vụ VTB Hải Vân

Số 148, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Nhung

853403

Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại An Phú Khang

Số 175, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Công Khoa

753113

Công ty TNHH dịch vụ VTB Tự Thành

Số 245, Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Ngọc Hải

853839

Công ty CP VTB Lê Hoàng

 Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Bân

713279

Công ty CP VTB Hoàng Hiệp

Số 120, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Hiệp

853512

Công ty CP VTB & TM Hoàng Giang

Số 120, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Minh Chính

853512

Công ty Dvụ VTB Minh Hải

Số 222, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Quyền

753587

Công ty TNHH VTB Trung Dũng

Số 271, Khu 9 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Thanh Chương

853814

Công ty TNHH Đại Dương Xanh

 

Số 196, Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Nguyễn Thành Rao

 

713163

Công ty TNHH Duy Phương

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Ngọc Kim

853655

Công ty CP  Thương Mại Dịch vụ

Công Thành

 Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Ngọc

853233

Công ty CP TM VTB Hà Đạt

 Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Giang Thanh Hà

853045

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Thịnh

Đường 218 – xã Thuỵ hà - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Thế Thắng

853603

Công ty CP Thương mại Dịch vụ  Minh Công 

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Đức Bằng

853045

Công ty CP Vận tải Thương mại Việt Thắng

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Mạnh Thắng

853316

Công ty CP VTB Hoàng Phát

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Thông

853378

Công ty CP VTB Thái Thuỵ Phát

 Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Hữu Lâm

853144

0975 633175

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hải Dương

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Hồng Hải

853282

Công ty CP Thương Mại & Vận tải Biển Đông

Số 238 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Tầm

853591

Công ty CP VTB Hoàng Lộc

Số 129 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Vinh

          853343

Công ty CP Thương mại dịch vụ VTB Ngọc Minh

Số 26 Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Duy Lĩnh

753467

Công tyTNHH Vận tải và TM Hưng Đạt

Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Quang Hưng

753748

0913041178

Công ty cổ phần TMVTB Hoàng Dương

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Đức Kiên

853050

Công ty thương mại dịch vụ Hữu Nghị

Số 183 Khu 7 thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Phạm Xuân Mẫn

853495

Công ty TNHH VTB Hải Xuân

Số 9 Đường 39B Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Phạm Công Thành

713268

Công ty Cp VTB Hùng Cường

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Cường

853936

Công ty CP VTB Ngọc Anh

 

Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Phạm Văn Thiêm

 

853033

Công ty TNHH Trường Thịnh

Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Hồng Thảo

710677

Công ty Thương mại tổng hợp Hinh Thịnh

Đường 218 Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Đặng Thế Hinh

853504

Công ty CP DV VTB Hà Phương

Đường 218 Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Bùi Đình Thọ

853413

Công ty CP VT & TM Hà Phương

Số 27/17 ngõ 46 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Vũ Đức Sô

 

 

 

Ten DN

Dia chi

Giam Doc

Tel

 

1

Công ty cổ phần VTB Sông Diêm Điền

Xí nghiệp vân tải biển Sông Diêm, khu 2, thị trấn Diêm Điền - thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Anh

853269

 

2

Công ty cổ phần Thương Mại VTB Trường Lộc

Xí nghiệp vân tải biển Sông Diêm, khu 2, thị trấn Diêm Điền - thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Trường

853269

3

Công ty TNHH Quang Phương

Số 120, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Quang Hội

853279

4

Công ty cổ phần VTB Đại Dương

Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Văn Khoa

713425

5

Công ty cổ phần VTB Hải Đạt

Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Quốc Đạt

853353

6

Công ty TNHH Vận tải Hồng Phước

Số 52, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Đức Hồng

853271

7

Công ty TNHH dịch vụVTB Phú Hải

Số 104, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Mạnh Hùng

853034

8

Công ty Cổ phần VTB Phú Lộc

Số 24B, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Thị Hường

853034

9

Công ty CP Dịch vụ Thương Mại VTB MR

304/ 39B Thuỵ Hà - Thái Thuỵ - Thái Bình

Đặng Vũ Trường

710488

10

Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà

Số 132, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Tô Văn Thọ

713464

11

Công ty cổ phần VTB Đại Hưng

Số 132, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Văn Thân

712520

12

Doanh nghiệp tư nhân  Ngọc Mai

Số 132, Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trần Tuyết Mai

   0912.475319

13

Công ty TNHH vận tải biển Đông Phú

Số 205, Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hà Văn Đông

853753

14

XN VTB Thái Thuỵ

Số 205, Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Buốt

853265

15

Công ty thương mại dịch vụ Bình Dương

Số 12B, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Uông Sỹ Dũng

853334

16

Công ty cổ phần VTB Thành An

Số nhà 57 , khu 8 , thị trấn Diêm Điền -Thái Thuỵ -T/Bình

Lê Xuân Tiến

853419

17

Công ty thương mại dịch vụ Long Thành

Số 110, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Đại Thành

853331

18

Công ty cổ phần VTB Trường Xuân

Số 219 ,Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Đức Then

853597

19

Công ty cổ phần Dich vụ  Huy Hiếu

Số 56,đường 218  , xã Thuỵ hà  - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Lâm

( Huy )

753119

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21048957
    • Online: 98