ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1030/ QĐ-BNV ngày 07/7/2009 của Bộ Nội Vụ)

Chương I

TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH – PHẠM VI - HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội

      1.Tên tiếng Việt : Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam

2.                   Tên tiếng Anh : Vietnam Freight Forwarders Association

3.                   Tên viết tắt tiếng Anh : VIFFAS

Điều 2. Mục đích, tôn chỉ

Hiệp hội giao nhận  kho vận Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân của Việt Nam ((dưới đây gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô gi-stic tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận lô-gi-stic của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là CHXHCNVN), trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Địa vị pháp lý của Hiệp Hội

1.      Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo) hoặc cờ và có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2.      Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Hồ Chí Minh (trong trường hợp Hiệp hội có sự thay đổi về trụ sở chính thì Hiệp hội phải báo cáo việc thay đổi này với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan theo quy định của pháp luật) và Hiệp hội có văn phòng đại diện , chi nhánh, các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân), các chi hội và các tổ chức trực thuộc (có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.      Hiệp hội là tổ chức đại diện duy nhất cho hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật trở thành hội viên đầy đủ và chính thức của liên đoàn các hiệp hội Giao nhận kho vận Quốc tế (Viết tắt là FIATA (International Federration of Freight Forwarders Association) và liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Asean (viết tắt là AFFA (Asean Federation of Forwarders Associations)) cũng như các tổ chức đồng nghiệp khác ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội

1.      Phạm vi hoạt động của Hiệp hội :

a.       Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, theo điều lệ Hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ theo luật pháp quốc tế mà nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia hoặc công nhận;

b.      Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước chung của Bộ công thương và sự quản lý Nhà nước của các bộ , ngành khác liên quan theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Hiệp hội.

2.      Lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội :

a.       Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô – gi – stic trên lãnh thổ

Việt Nam; dịch vụ tư vấn đối với lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic v à ph át tri ển giao nhận kho vận, lô-gi-stic c ủa Việt Nam và của các quốc gia khác trên thế giới cho các hội viên và các đối tác kh ác có quan tâm đến lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic;

b.      Trao đổi các thông tin khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh - dịch vụ - thương mại trong và ngoài nước về lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic;

c.       Tham gia tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách để phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam;

d.      Tăng cường hội nhập với các hội/ hiệp hội trong khu vực và quốc tế về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA

 HIỆP HỘI.

Điều 5. Chức năng của Hiệp hội

1.      Hiệp hội phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm bào vệ quyền lợi kinh tế, chính trị và nâng cao vị thế của Nước CHXHCN Việt Nam trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic cũng như quyền lợi của các hội viên; kiến tạo mối quan hệ hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị hội viên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic, góp phần nâng cao trình độ tác nghiệp, hình thức hoạt động nghiệp vụ, cải tiến chất lượng hoạt động xuất khẩu, giao nhận kho vận, lô-gi-stic; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.      Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tích cực vào công tác giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

3.      Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật.

4.      Tư vấn, phản biện về ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam; làm cầu nối giữa các hội viên, thành viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết ca1cva61n đề có liên quan đến sự phát triển bền vững về ngành, lĩnh vực liên quan giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trong khuôn khổ pháp luật quy định.

5.      Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh - dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định của Pháp luật.

6.      Xúc tiến công tác đầu tư – thương mại - dịch vụ - hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định của pháp luật.

Điều 6 : Nhiệm vụ của Hiệp hội :

1.      Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Hiệp hội để xây dưng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận Việt nam; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động công tác khác theo quy định của pháp luật để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

2.      Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương chính sách, các biện pháp liên quan đến ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam, hỗ trợ hội viên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này nhằm tạo điều kiện phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam.

3.      Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng các nguồn lực của Hiệp hội trong khuôn khổ luật pháp của nước CHXHXN Việt nam, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức Quốc tế theo quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của hoạt động quản lý và phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam theo quy định của pháp luật.

4.      Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam.

5.      Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp, về kinh tế thị trường, về môi trường, về hội nhập quốc tế và đầu tư – kinh doanh – thương mại - dịch vụ, về sở hữu trí tuệ cho hội viên theo quy định của pháp luật.

6.      Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam, tạo điều kiện cho các hội viên chủ động trong công tác quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam cũng như giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện công tác quản lý và phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật.

7.      Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định hoặc những nội quy khác của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8.      Giới thiệu thành tựu và năng lực của các hội viên.

9.      Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

10.  Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.

11.  Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam.

12.  Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

13.  Xuất bản các bản in, ấn phẩm, tạp chí (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

14.  Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam theo quy định của pháp luật.

15.  Thu thập và cung cấp cho các hội viên các thông tin đầy đủ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có liên quan, kịp thời thông báo các khuyến nghị, thông tin, mẫu biểu, chứng từ, hợp đồng và các công ước quốc tế đã được phổ biến và lưu hành rộng rãi trên thế giới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

16.  Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về các chủ đề pháp lý, nghiệp vụ kỹ thuật giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật để các bên Việt nam và nước ngoài liên quan trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.

17.  Giúp đỡ các hội viên tiếp cận, gia nhập, tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế liên quan cũng như thiết lập và phát triển quan hệ với các bạn hàng trong và ngoài nước và trao đổi thông tin nghề nghiệp với các đồng nghiệp ở các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật Việt Nam.

18.  Phát biểu và trình bày dưới dạng các quan điểm của những người làm công tác giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về các công ước, các luật lệ quốc tế có liên quan tới các vấn đề nói trên theo quy định của pháp luật Việt nam và theo luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt nam tham gia là thành viên.

19.  Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật trong việc phê chuẩn, gia nhập hoặc ký kết các công  ước quốc tế có liên quan tới tổ chức và hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic do các tổ chức quốc tế dự thảo.

20.  Tham gia các hoạt động của liên đoàn các hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế (Viết tắt là FIATA (International Federration of Freight Forwarders Association) và Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Asean (Viết tắt là AFFA (Asean Federration of Forwarders Associations)) cũng như các tổ chức quốc tế khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

21.  Thực hiện các công việc khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam yêu cầu.

Điều 7. Quyền hạn của Hiệp hội :

1.      Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

2.      Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên; tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

3.      Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

4.      Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

5.      Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

6.      Được lập và gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động tổ chức, quản lý, các hoạt động tư vấn, dịch vụ để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – thương mại - dịch vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật để đảm bảo kinh phí hoạt động của Hiệp hội; được nhận các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7.      Được tham gia ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các tổ chức quốc tề, các hoạt động quốc tế trong phạm vi, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8.      Chủ trì phối hợp giữa các hội viên trong việc chủ động tìm kiếm nguồn lực xây dựng và phát triển các hoạt động về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tư vấn, dịch vụ để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – thương mại - dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận – lô-gi-stíc theoquy định của pháp luật.

9.      Trong hoạt động nghiệp vụ của mình Hiệp hội áp dụng các khuyến nghị nghề nghiệp, các mẫu chứng từ, giấy tờ phổ biến rộng rãi và lưu hành trong các nước hội viên của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Kho vận quốc tế (Viết tắt là FIATA (International Federation of freight Forwarder Association) và Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Asean (Viết tắt là  AFFA (Asean Federration of Forwarders Association) cũng như các tổ chức quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt nam tham gia là thành viên.

10.  Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

11.  Khen thưởng theo quy định của pháp luật đối với các hội viên của Hiệp hội có thành tích trong các hoạt động về công tác tổ chức, quản lý, các hoạt động tư vấn, dịch vụ để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – thương mại - dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và thực hiện tốt điều lệ của Hiệp hội.

Điều 8. Phương thức hoạt động của Hiệp hội

1.      Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy trực thuộc của Hiệp hội và thực hiện sự phối hợp với các địa phương, sự hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để đạt mục tiêu, hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động công tác tổ chức, quản lý, tư vấn, dịch vụ - đầu tư – thương mại để phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2.      Tổ chức các hội nghị, hội thảo, xuất bản các bản tin, tạp chí, ấn phẩm theo quy định của pháp luật để kiến nghị với Nhà nước trong việc ban hành chính sách sao cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI

Điều 9. Hội viên của Hiệp hội

1.      Hội viên của Hiệp hội gồm : Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự, trong đó :

a.       Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm có : Hội viên tập thể và hội viên cá nhân :

-          Hội viên tập thể : Là các tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt nam có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên tập thể chính thức của Hiệp hội.

-          Hội viên cá nhân : Là công dân của Việt Nam có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên cá nhân của Hiệp hội.

b.      Hội viên liên kết của Hiệp hội :

-          Các doanh nghiệp , tổ chức của Việt Nam chưa có đủ điều kiện gia nhập Hiệp hội, có nguyện vọng tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội.

-          Các tổ chức, doanh nghiệp liên doanh có 100% vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội.

c.       Hội viên danh dự của Hiệp hội : Công dân và tổ chức pháp nhân của Việt nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội cũng như của các hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội đều có thể được Ban chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

2.      Điều kiện trở thành hội viên của Hiệp hội (áp dụng cho hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội ) :

a.       Có đăng ký hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các công việc thuộc về lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định

của pháp luật Việt nam.

b.      Tán thành Điều lệ Hiệp hội;

c.       Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội;

d.      Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội;

e.       Được Ban chấp hành Hiệp hội công nhận là hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

f.       Các đơn vị tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ Hội viên của Hiệp hội.

g.      Các hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội; người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn gia nhập Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi cho Ban Chấp hành Hiệp hội biết (chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi này).

Điều 10. Quyền lợi của hội viên

1.      Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

2.      Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận do Hiệp hội tổ chức, hoặc được Hiệp hội mời tham dự, tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp trong việc nghiên cứu, quản lý, phát triển, tư vấn, kinh doanh- thương mại - dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic do Hiệp hội tổ chức, hoặc được Hiệp hội mời tham gia.

3.      Tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu.

4.      Được dự đại hội, được ứng cử, bầu vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như các chi hội cơ sở, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội, phê bình, chất vấn Ban chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

5.      Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên (trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chấp hành Hiệp hội và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban chấp hành Hiệp hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Hội viên).

6.      Trường hợp vì lý do riêng chính đáng, hội viên Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên Hiệp hội trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cộng lại không được quá thời gian của 01 năm của 01 nhiệm kỳ của Hiệp hội và trong trường hợp này, hội viên phải có đơn chính thức gửi tới Ban chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội trong đó có nêu rõ lý do và thời gian xin tạm dừng hoạt động hội viên của mình đối với Hiệp hội, và trong thời gian hội viên đề nghị tạm dừng hoạt động hội viên của mình đối với Hiệp hội thì hội viên không phải tham gia đóng góp các nguồn lực cho Hiệp hội ngoài việc vẫn phải tuân thủ đúng, đầy đủ, các quy định về việc đóng góp hội phí của hội viên cho Hiệp hội (Tiền hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội).

7.      Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội (trừ khi có các quy định khác về việc này theo quy định của pháp luật).

8.      Được khen thưởng về thành tích hoạt động trong công tác thuộc về lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, phát triển, tư vấn, kinh doanh – thương mại - dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam cũng như những đóng góp xây dựng và phát triển Hiệp hội.

9.      Được sử dụng hình ảnh và thông tin thuộc quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

10.  Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.

11.  Được cấp thẻ hội viên của Hiệp hội.

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên :

1.      Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại điều lệ này.

2.      Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ của Hiệp hội và nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Hiệp hội.

3.      Cung cấp cho Ban chấp hành Hiệp hội  (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình để Hiệp hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yêu cầu.

4.      Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết , hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, phát triển.

5.      Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi được mời.

6.      Đóng hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định trên cơ sở các nguyên tắc do Đại hội của Hiệp hội hoặc Ban chấp hành Hiệp hội đề ra.

7.      Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Hiệp hội phân công bằng văn bản.

8.      Thực hiện chế độn báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên và thủ tục chấm dứt quyền hội viên.

1.      Tư cách hội viên Hiệp hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau

a.       Tổ chức, đơn vị, cá nhân tự ngừng hoạt động,bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật;

b.      Theo quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí của hơn 50% Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khi hội viên vi phạm một trong các điều sau :

-          Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt nam;

-          Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội;

-          Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, điều lệ hoặc nghị quyết của Hiệp hội.

c.       Tất cả các hội viên (chính thức, liên kết, danh dự) khi bị tước quyền công dân thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách hội viên của Hiệp hội.

2.      Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội, cần gửi đơn cho Ban chấp hành Hiệp hội để được xem xét, quyết định việc rút tên ra khỏi danh sách hội viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội;

3.      Quyền và nghĩa vụ của Hội viên chấm dứt sau khi Ban chấp hành Hiệp hội thay mặt Hiệp hội ra thông báo chấm dứt quyền và nghĩa vụ hội viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

4.      Ban chấp hành Hiệp hội thông báo bằng văn bản về danh sách hội viên xin rút ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xóa tên cho tất cả các hội viên khác biết (thời gian chậm nhất phải thông báo cho các hội viên của Hiệp hội biết không quá 60 ngày tính từ ngày có các quyết định chính thức có hiệu lực thi hành về việc hội viên xin rút ra khỏi Hiệp hội , hội viên bị khai trừ và hội viên bị xoá tên).

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HIỆP HỘI.

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội.

1.      Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên; thực hiện chế độ bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số và được củ thể hoá bằng các quy chế, quy định do Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

2.      Nghị quyết đại hội, các nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội, các quyết định quan trọng khác của Hiệp hội (nếu có) chỉ có giá trị và hợp lệ khi được trên 50% số người tham dự tán thành và theo quy định của điều lệ Hiệp hội đồng ý.

Điều 14. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội.

1.      Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt nam được tổ chức theo mô hình sau :

a.       Đại hội nhiệm kỳ  (Tên gọi khác là Đại hội Đại biểu) hoặc Đại hội bất thường;

b.      Hội nghị thường niên (tên gọi khác là Hội nghị hàng năm);

c.       Ban chấp hành Hiệp hội;

d.      Ban kiểm tra Hiệp hội;

e.       Các Ban chuyên môn của Hiệp hội như : Ban chứng từ, Ban đối ngoại, Ban pháp lý và một số ban khác theo nhu cầu (nếu có);

f.       Văn phòng Hiệp hội;

g.      Cơ quan thông tin ngôn luận của Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật;

h.      Các chi hội cơ sở (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

i.        Văn phòng đại diện, chi nhánh Hiệp hội ở trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

j.        Các tổ chức, đơn vị chuyên môn trực thuộc Hiệp hội, phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

k.      Các hội/ Hiệp hội Giao nhận kho vận, lô-gi-stic ở các địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật tự nguyện tham gia làm thành viên của Hiệp hội (nếu có).

Điều 15. Đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên và Đại hội bất thường của Hiệp hội.

1.   Đại hội nhiệm kỳ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban chấp hành Hiệp hội triệu tập 03 năm một lần với sự tham gia ít nhất 2/3 số đại biểu đại diện cho số lượng hội viên của Hiệp hội.

2.      Đại hội có nhiệm vụ :

a.       Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước và chương trình, phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới;

b.      Quyết định số lượng ủy viên ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội;

c.       Bầu Ban chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội và các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội (nếu có);

d.      Thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước và thông qua dự toán, định hướng hoạt động tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới;

e.       Quyết định lệ phí gia nhập Hiệp hội (nếu có) và hội phí hàng năm của hội viên; hoặc quyết định việc ủy quyền cho Ban chấp hành Hiệp hội thay mặt Hiệp hội quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên Hiệp hội trong các năm giữa hai kỳ Đại hội mà không nhất thiết phải chờ đến kỳ Đại hội tiếp theo nhưng phải dựa trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán trong Ban chấp hành Hiệp hội về vấn đề hội phí này và việc quyết định này của Ban chấp hành Hiệp hội không được trái với điều lệ Hiệp hội cũng như quyền và nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội;

f.       Chỉ có Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội hoặc Đại hội bất thường của Hiệp hội mới có quyền quyết định việc đổi tên, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể Hiệp hội cũng như sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội;

g.      Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành Hiệp hội;

h.      Quyết định việc cho phép Hiệp hội thực hiện việc bầu và miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Hiệp hội và các uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội;

i.        Đại hội toàn thể hội viên thông qua Nghị quyết giải thể Hiệp hội (nếu có), chỉ định ban xử lý giải thể (nếu có) để tiến hành các thủ tục giải thể (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3.      Hội nghị thường niên của Hiệp hội có thể được tổ chức 01 năm 1 lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

4.      Đại hội bất thường của Hiệp hội có thể được triệu tập theo quyết định của Ban Thường vụ Hiệp hội khi có ít nhất ½ số hội viên chính thức hoặc 2/3 số ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội yêu cầu.

Điều 16. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội.

1.      Khi triệu tập Đại hội, Ban chấp hành Hiệp hội phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên ít nhất 10 ngày trước ngày dự định họp Đại hội của Hiệp hội;

2.      Những nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số đại biểu tham dự có mặt tại Đại hội của Hiệp hội;

3.      Riêng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được 2/3 số hội viên của Hiệp hội có mặt tại Đại hội của Hiệp hội tán thành :

a.       Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội;

b.      Bãi miễn một số thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường trực Hiệp hội (nếu có);

c.       Giải thể và thanh lý tài sản của Hiệp hội (nếu có).

4.      Các thành viên này tham gia Đại hội với tư cách là cố vấn hoặc chuyên gia kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học làm tư vấn cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật do Ban chấp hành mời và được mời dự Đại hội, tham dự các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội và các cuộc họp khác của Hiệp hội do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định nhưng những người này không có quyền tham gia phát biểu chính thức và không có quyền biểu quyết.

Điều 17. Hiệp hội tự giải thể.

 Ngoài trường hợp bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể theo quy định của pháp luật, Hiệp hội có thể tự giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Ban chấp hành Hiệp hội.

1.      Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

2.      Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là 3 năm.

3.      Ban chấp hành Hiệp hội gồm : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên.

4.      Số lượng thành viên của Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội quy định và tiến hành bầu tại Đại hội Hiệp hội; Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội nhiệm kỳ bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay, người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ, trong trường hợp cần thiết, có thể bầu bổ sung một số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của Điều lệ này nhưng không được quá 20% số Ủy viên Ban chấp hành tại thời điểm bổ sung.

5.      Ban chấp hành có thể làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

6.      Ban chấp hành Hiệp hội quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hiệp hội.

7.      Ban Chấp hành Hiệp hội có thể 03 tháng hoặc 06 tháng họp 1 lần trong 1 năm hoặc chỉ họp 1 lần trong năm và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc của Chủ tịch Hiệp hội.

8.      Ủy viên Ban chấp hành phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

9.      Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại tại Đại hội nhiệm kỳ và không hạn chế số nhiệm kỳ tham gia, nhưng cũng có thể bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc theo đơn đề nghị của hơn ½ số hội viên chính thức của Hiệp hội hoặc của 2/3 số ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

10.  Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội sẽ nhận được phụ cấp hàng tháng và phụ cấp công tác phí khi đi công tác cho Hiệp hội theo sự phân công của Hiệp hội.

11.  Việc chấm dứt tư cách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội trong các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và rút tên ra khỏi danh sách Ban chấp hành Hiệp hội thực hiện theo quy định tại điều 20 Điều lệ này.

12.  Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác cũng của tổ chức pháp nhân đó và vẫn là ủy viên của Ban chấp hành Hiệp hội; trường hợp này phải báo cáo Ban chấp hành Hiệp hội trước 30 ngày và người thay thế phải được trên 50% số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội đồng ý.

Điều 19. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp hội.

1.      Cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội và đề ra những biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

2.      Ra Nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu – chi hàng năm của Hiệp hội.

3.      Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội, bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội sau đây (nếu có) : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4.      Bầu bổ sung các Ủy viên Ban Chấp hành (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội nhưng không được quá 20% số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội hiện có tại thời điểm bổ sung;

5.      Bãi miễn chức danh Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

6.      Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, hội nghị thường niên và chuẩn bị các vấn đề liên quan cho Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội hoặc các vấn đề khác nếu được Đại hội ủy quyền cho phép theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và phù hợp với các quy định của pháp luật.

7.      Ban chấp hành Hiệp hội sẽ quy định cụ thể mức phụ cấp, công tác phí và cách thức trả phụ cấp, công tác phí cho các Ủy viên Ban chấp hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

8.      Xem xét, quyết định việc Hiệp hội tham gia, gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

9.      Quyết định phê duyệt về cơ cấu tổ chức và hoạt động cũng như bố trí nhân sự phụ trách của các ban chuyên môn, các bộ phận thuộc văn phòng Hiệp hội, văn phòng Đại diện, chi nhánh và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

10.  Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Hiệp hội.

11.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

12.  Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ sở, các tổ chức, đơn vị trực thuộc của Hiệp hội và giữa các hội viên của Hiệp hội.

13.  Hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội

14.  Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

15.  Tuỳ theo yêu cầu, Ban chấp hành Hiệp hội có thể cử ra hoặc thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội để giúp việc cho Hiệp hội.

16.  Định kỳ kiểm tra, nhận xét về những quyết định, hoạt động của văn phòng Hiệp hội, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, Ban kiểm tra Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

17.  Thay mặt Hiệp hội thực hiện các nghĩa vụ và các mối quan hệ của Hiệp hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đối với các tổ chức quốc tế mà Hiệp hội tham gia trên những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội

18.  Ban chấp hành Hiệp hội có thể mời một số cố vấn hoặc chuyên gia kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học làm tư vấn cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

19.  Ban chấp hành Hiệp hội hoạt động theo quy chế được Đại hội Hiệp hội thông qua.

20.  Dự thảo về các nội dung như : Báo cáo nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

21.  Dự thảo về các chương trình hoạt động, nghị quyết các kỳ họp giữa hai kỳ họp của ban chấp hành Hiệp hội.

Điều 20. Quy định về việc chấm dứt tư cách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

1.      Tư cách ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau :

a.       Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội thường xuyên, liên tục không tham gia các hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội mà không có lý do hợp lý, chính đáng báo cáo với Ban chấp hành Hiệp Hội và được Ban chấp hành Hiệp hội chấp thuận bằng văn bản;

b.      Theo quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí của hơn 50% số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khi Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội vi phạm một trong các điều sau :

-          Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam;

-          Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội;

-          Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, Điều lệ hoặc nghị quyết của Hiệp hội hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội (Trừ trường hợp bất khả kháng và các trường hợp có lý do chính đáng, hợp lý khác được Ban chấp hành Hiệp hội chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

c.       Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khi bị tước quyền công dân theo quy định của pháp luật thì đương nhiên bị xoá tên trong danh sách Ủy viên Ban chấp hành của Hiệp hội.

2.      Ủy viên Ban chấp hành tự nguyện xin rút ra khỏi danh sách Ban chấp hành Hiệp hội, cần gửi đơn cho Ban chấp hành Hiệp hội để được xem xét, quyết định việc rút tên ra khỏi danh sách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

3.      Quyền và nghĩa vụ của Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội chấm dứt sau khi Ban chấp hành Hiệp hội thay mặt Hiệp hội ra thông báo chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4.      Ban chấp hành Hiệp hội ra thông báo bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm tư cách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội và danh sách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội xin rút tên ra khỏi danh sách  ban chấp hành Hiệp hội theo Nghị quyết và các quy định của Ban chấp hành Hiệp hội được thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội cho tất cả các hội viên của Hiệp hội và các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khác còn lại của Hiệp hội biết (thời gian chậm nhất phải thông báo cho các hội viên của Hiệp hội và các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khác còn lại của Hiệp hội biết không quá 60 ngày tính từ ngày có các quyết định chính thức có hiệu lực thi hành về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội và danh sách Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội xin rút tên ra khỏi danh sách Ban chấp hành Hiệp hội). Điều 21. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội.

1.      Chủ tịch Hiệp hội :

a.       Chủ tịch Hiệp hội do Ban chấp hành Hiệp hội bầu ra trong số các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội;

b.      Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hiệp hội là 03 năm cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội;

c.       Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội :

-          Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật;

-          Là chủ tài khoản của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội;

-          Quyết định các khoản thu, chi  và sử dụng tài sản của Hiệp hội trong khuôn khổ các quy định, quy chế về thu, chi và quản lý tài sản đã được Ban chấp hành Hiệp hội nhất trí thông qua bằng văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

-          Tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Hội nghị thường niên và các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội;

-          Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội;

-          Trực tiếp điều hành Ban thường vụ và bộ phận thường trực Hiệp hội;

-          Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức – nhân sự của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và Ban chấp hành Hiệp hội;

-          Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;

-          Thay mặt Hiệp hội trong các công tác đối nội, đối ngoại của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

-          Ký quyết định thành lập các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

-          Chịu trách nhiệm phân công công tác đối với các Phó chủ tịch Hiệp hội trong từng lĩnh vực công việc của Hiệp hội;

-          Ký quyết định kết nạp, khai trừ hội viên, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, các cá nhân trực thuộc Hiệp hội hoặc có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

-          Ký các hợp đồng về tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại bộ phận văn phòng Hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Điều lệ Hiệp hội

2.      Phó chủ tịch Hiệp hội :

a.       Phó chủ tịch Hiệp hội do Ban chấp hành bầu hoặc cử ra trong số các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội;

b.      Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hiệp hội về lĩnh vực công tác màChủ tịch Hiệp hội phân công theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

c.       Trong số các Phó Chủ tịch Hiệp hội có một phó Chủ tịch Hiệp hội được phân công thường trực để thay Chủ tịch Hiệp hội  điều hành công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt.

Điều 22. Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký Hiệp hội.

1.      Tổng thư ký Hiệp hội :

a.       Tổng thư ký Hiệp hội và người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội điều hành công việc hàng ngày của Hiệp hội  theo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và theo quy chế của Hiệp hội đã được Đại hội Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội thông qua;

b.      Tổng Thư ký do Ban chấp hành Hiệp hội bầu và miễn nhiệm và có thể làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

c.       Tổng thư ký là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của văn phòng Hiệp hội và có những nhiệm vụ sau :

-          Xây dựng quy chế hoạt động của văn phòng Hiệp hội, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành Hiệp hội để Ban chấp hành Hiệp hội quyết định;

-          Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;

-          Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội;

-          Quản lý tài liệu của Hiệp hội;

-          Thư ký các kỳ Đại hội Hiệp hội, Hội nghị thường niên của Hiệp hội (nếu có) và các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội;

-          Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

-          Đôn đốc các tổ chức cơ sở trực thuộc, các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội.

2.      Phó Tổng thư ký Hiệp hội :

a.       Phó Tổng thư ký Hiệp hội do Tổng Thư ký Hiệp hội đề nghị và được Ban chấp hành Hiệp hội chấp thuận bằng văn bản và trình Chủ tịch Hiệp hội để Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định bổ nhiệm;

b.      Chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Thư ký Hiệp hội, thực hiện những công việc được Tổng Thư ký Hiệp hội phân công và thay mặt Tổng Thư ký Hiệp hội khi Tổng thư ký Hiệp hội vắng mặt hoặc ủy quyền theo quy định của Điều lệ Hiệp hội;

c.       Phó Tổng thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

 Điều 23. Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng Đại diện Hiệp hội (nếu có), Chi nhánh Hiệp hội (nếu có), câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các ban chuyên môn của Hiệp hội (nếu có)

1.      Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn của Hiệp hội là bộ phận thường trực giúp việc điều hành  các hoạt động của Hiệp hội và Ban chấp hành Hiệp hội, gồm : Chánh văn phòng và các trưởng ban.

2.      Văn phòng Đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội, các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) là cơ quan trực thuộc Hiệp hội, giúp việc cho Hiệp hội, được thành lập ở các địa phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

3.      Văn phòng Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội, các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Ban chấp hành Hiệp hội ban hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4.      Hiệp hội có thể được đặt văn phòng đại diện, chi nhánh Hiệp hội (là cơ quan giúp việc cho Hiệp hội) hoặc thành lập các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có )) tại các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội để thuận lợi cho việc triển khai công tác của Hiệp hội; chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội hoặc câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) do Ban chấp hành Hiệp hội ban hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

5.      Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội, các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) hoặc các ban chuyên môn  của Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các văn bản quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.      Kinh phí hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội, các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các ban chuyên môn của Hiệp hội do Tổng thư ký Hiệp hội trù trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 24. Ban kiểm tra Hiệp hội.

1.      Ban kiểm tra Hiệp Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp hội.

2.      Số lượng Ủy viên Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội quyết định.

3.      Ban Kiểm tra Hiệp hội bầu ra Trưởng ban để điều hành công việc của Ban.

4.      Trưởng Ban kiểm tra phải là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

5.      Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là 03 năm.

 

6.      Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ :

a.       Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Hiệp hội và Nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội, Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội;

b.      Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội;

c.       Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệphội;

d.      Dự một số cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội theo quy chế của Hiệp hội;

e.       Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ báo cáo trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước Đại hội Hiệp hội về hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội và tình hình tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước;

f.       Khi thấy cần thiết Ban Kiểm tra Hiệp hội có thể thông báo tình hình vàyêu cầu Ban chấp hành Hiệp hội giải quyết các vấn đề mà Ban Kiểm tra đã phát hiện theo nhiệm vụ được giao.

Điều 25. Thể thức thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

1.      Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định thành lập các Ban chuyên môn, văn phòng Đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có), các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân) và các đơn vị và tổ chức trực thuộc khác (có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân) của Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Hiệp hội.

2.      Các Ban chuyên môn, văn phòng Đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có), các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các đơn vị và tổ chức trực thuộc khác của Hiệp hội (nếu có) hoạt động bằng nguồn kinh phí do mỗi bộ phận dự toán và được ban chấp hành Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3.      Cán bộ ở các Ban chuyên môn, văn phòng Đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có), các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các đơn vị, tổ chức trực thuộc khác của Hiệp hội (nếu có) được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các văn bản quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Chi hội và nhiệm vụ của chi hội

1.      Chi hội :

a.       Việc thành lập chi hội của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam phải được sự đồng ý của Ban chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b.      Chi hội của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam hoạt động theo quy chế được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

c.       Mỗi tổ chức có từ 05 hội viên trở lên có thể thành lập chi hội;

d.      Ban lãnh đạo cao nhất của chi hội do Đại hội toàn thể chi hội bầu ra;

e.       Việc thành lập chi hội được tổ chức theo từng địa phương  hoặc từng vùng trên phạm vi cả nước, tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội và phải báo cáo với cơ quan Nhà nước có thểm quyền liên quan đến việc thành lập chi hội.

2.      Nhiệm vụ của chi hội :

a.       Chỉ đạo và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, quy định của Hiệp hội và chi hội;

b.      Tuyên truyền phát triển hội viên mới và mở rộng uy tín của Hiệp hội;

c.       Tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập, tham quan, tập huấn cho các hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

d.      Tổ chức các hoạt động tiếp thị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội nhằm thúc đẩy hoạt động của chi hội;

e.       Chi hội chấp hành chế độ báo cáo định kỳ với Hiệp hội theo quy định của Ban chấp hành Hiệp hội. Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 27. Kinh phí của Hiệp hội có từ những nguồn thu sau đây :

1.      Hội phí hàng năm của hội viên

2.      Các khoản thu do hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

3.      Các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

4.      Các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật (nếu có);

5.      Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 28. Sử dụng kinh phí của Hiệp hội.

1.      Hiệp hội sử dụng kinh phí của mình cho những việc sau đây :

a.       Trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b.      Trả lương cho cán bộ công nhân viên chuyên trách của Hiệp hội;

c.       Các chi phí cần thiết hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2.      Tài chính của Hiệp hội được sử dụng theo quy chế do Văn phòng Hiệp hội trình Ban chấp hành Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; phần kinh phí mà Hiệp hội thu được theo quy định của pháp luật phải dành cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, không được chia cho các hội viên.

Điều 29. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

1.      Ban chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật.

2.      Báo cáo tài chính, tài sản của Hiệp hội phải được công khai tại cuộc họp cuối năm của Ban chấp hành Hiệp hội.

3.      Ban Kiểm tra Hiệp hội có trách nhiệm kiểm tra việc thu chi tài chính của Hiệp hội và báo cáo tại hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Chương VI

                                    KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 30. Khen thưởng và kỷ luật

1.      Các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội được Ban chấp hành Hiệp hội quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2.      Các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội vi phạm điều lệ Hiệp hội sẽ do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định thi hành kỷ luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. Mức xử lý kỷ luật gồm : Khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Hiệp hội, trường hợp tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi của Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

3.      Ban chấp hành Hiệp hội xây dựng các quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng và kỷ luật trong Hiệp hội và các quy định này không được trái với các quy định hiện hành của pháp luật quy định về việc khen thưởng và kỷ luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1.      Bản Điều lệ này có 07 chương, 31 Điều là Điều lệ của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam. Điều lệ này đã được Đại hội nhiệm kỳ V (2007-2010) của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.      Điều lệ của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam có giá trị thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chỉ có Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường của Hiệp hội mới có quyền được sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

3.      Điều lệ Hiệp hội sẽ không còn hiệu lực thi hành khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

4.      Căn cứ các quy định của pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bản Điều lệ này.

5.      Tất cả các hội viên của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam có trách nhiệm thực hiện bản Điều lệ này./.

 

DANH SÁCH CÁC HỘI VIÊN VIFFAS

DANH SÁCH CÁC HỘI VIÊN CHÍNH THỨC:

1. Cty TNHH Giao nhận  AA

·         Tên giao dịch : AA LOGISTICS CO., LTD

·         Địa chỉ: 44 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39330369

·         Fax: 84-8-39330370

·         Email: phuong.admin@annam.com.vn

·         Website: www.aa-logistics.com

·         Gia nhập Viffas : 23/9/2002

2. Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS

·         Tên giao dịch : AAAS CO.

·         Địa chỉ :45 Hoàng Sa P . Đa kao Q.1, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8-38209536

·         Fax: 84-8-38209537

·         Email: brighttiger@hcm.fpt.vn

·         Website: www.aaavietnam.com

·         Gia nhập Viffas : 26/6/2006

3. Cty cổ phần Anh Cao

·         Tên giao dịch : AC HANOI

·         Địa chỉ: 36 Cát Linh Q. Đống Đa, Hà Nội

·         Điện thoại: 84-4-38231588

·         Fax: 84-4-38232682

·         Email: anhcao@fpt.vn

·         Gia nhập Viffas : 18/9/1999

4. Cty Cổ Phần Giao nhận kho vận - V.F

·         Tên giao dịch : ASACO

·         Địa chỉ: 14  Trương Quyền  , P6, Q3, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38279126 (6 lines)

·         Fax: 84-8-38279124

·         Email: nxbinh@vietfracht.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 25/11/2004

·          

5. Cty TNHH ASIATRANS VIETNAM

·         Tên giao dịch : ASIATRANS VIETNAM

·         Địa chỉ : K47/10 Nguyễn Du Q. Hải Châu TP.Đà Nẵng.

·         Điện thoại: 84-511-3889088

·         Fax: 84-511-3887739

·         Email: vietnam@asiatrans.biz

·         Website: www.asiatrans.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 17/7/2006

6. Cty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á

·         Tên giao dịch : ASL CORP

·         Địa chỉ : 34 Đường D2, P.25, Q . Bình Thạnh, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8- 5129759

·         Fax: 84-8-5129758

·         Email: aslshipping@vnn.vn

·         Website: www.asl-corp.com

·         Gia nhập Viffas : 19/6/2007

7. Cty CP Giao nhận Vận tải Con Ong

·         Tên giao dịch : BEE LOGISTICS CORP.

·         Địa chỉ :39B Trường Sơn , P.4, Q.Tân Bình, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8- 62647272

·         Fax: 84-8-62647373

·         Email: info@beelogistics.com

·         Website: www.beelogistics.com

·         Gia nhập Viffas : 19/6/2007

8. Cty TNHH Giao nhận Vận chuyển và Tư vấn Du học Thế Kỷ

·         Tên giao dịch : CFS CO., LTD

·         Địa chỉ: 940 B, Đường 3/2 P.11, TP.HCM(P.6, lầu 8 tòa nhà Everich)

·         Điện thoại: 84-8-22250704/05/06

·         Fax: 84-8-22250703

·         Email: chien@cfs.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 30/10/2004

9. Cty TNHH Giao nhận Hàng hóa xuất nhập khẩu Củ Chi

·         Tên giao dịch : CUCHI SHIPPING CO., LTD

·         Địa chỉ: Lầu 5, Số 2 Thi Sách P. Bến nghéù, Q.1, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8-38244064 (20lines)

·         Fax: 84-8-38244068 / 38248302

·         Email: account-csc@cuchishipping.com.vn

·         Website: www.cuchishipping.com

·         Gia nhập Viffas : 4/4/2005

10. Cty TNHH Quốc tế DELTA

·         Tên giao dịch : DELTA INT’L CO., LTD

·         Địa chỉ :P 306, Cầu Thang 2, Toà nhà CT9, Sông Đà, Mỹ Đình,Từ Liêm, Hà Nội

·         Điện thoại: 84-4-35563356

·         Fax: 84-4-35563369

·         Email : info@delta.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 12/12/2006

11. Cty TNHH Giao nhận Dương Minh Toàn Cầu

·         Tên giao dịch : DMG

·         Địa chỉ Lầu 3,47 Điện Biên Phủ,P.Đa kao , Q1, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8- 39118715

·         Fax: 84-8-39118720

·         Gia Nhập Viffas : 8/2/2007


12. Cty TNHH Tiếp Vận Thăng Long

·         Tên giao dịch : DRAGON LOGISTICS

·         Địa chỉ: Lộ E4A, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

·         Điện thoại: 84-4-38812490-94

·         Fax: 84-4-38812489

·         Email: quan@draco.com.vn

·         Website: www.dragonlogistics.com.vn

·         Gia nhập Viffas :

13. Cty TNHH Giải pháp Tiếp vận D.T.K

·         Tên giao dịch : DTK CO., LTD

·         Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà IBC, 1A Quảng trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38247470

·         Fax: 84-8-38247475

·         Email: info@dtklogistics.net

·         Website: www.dtklogistics.net

·         Gia nhập Viffas : 5/01/2004

14. Cty TNHH Giao Nhận Đế Chế

·         Tên giao dịch : EMPIRE LOGISTICS CO., LTD

·         Địa chỉ: 80-82 Phan Xích Long P2 Q.Phú Nhuận, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39901111

·         Fax: 84-8-39951515

·         Email: info@empire-vietnam.com

·         Website: www.empire-vietnam.com

·         Gia nhập Viffas : 5/01/2004

15. Cty Cổ Phần Phước Vinh Sơn

·         Tên giao dịch : EVERGREEN

·         Địa chỉ:Lầu 11, 81-85 Hàm Nghi,   , Q1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39103565/39103554

·         Fax: 84-8-39103569

·         Email: thuan-pham@evergreen-shipping.com.vn

·         Website: www.evergreen-green.com

·         Gia nhập Viffas : 24/9/2002

16. Cty TNHH Tân Vĩnh Thịnh

·         Tên giao dịch : EVERICH LTD., VIETNAM

·         Địa chỉ:302 Huỳnh Văn Bánh,P11,Q.Phú Nhuận, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39912626

·         Fax: 84-8-38211047

·         Email: everich@hcm.vnn.vn

17. Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận Thương mại Vĩnh Tuyến

·         Tên giao dịch : EVERLINES

·         Địa chỉ :67 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8- 39140835

·         Fax: 84-8-39140834

·         Email: info@everlinesvn.com

·         Website: www.everlinesvn.com

·         Gia nhập Viffas : 01/3/2007


18. Cty Vận tải Dầu Khí Việt Nam

·         Tên giao dịch : FALCON SHIPPING CO.,

·         Địa chỉ: 172A Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8-39300997

·         Fax: 84-8-39300995 /6 /39301004

·         Email: falcon@falconship.com

·         Website: www.falconship.com

·         Gia nhập Viffas :

19. Cty TNHH Thương mại và Giao nhận Hàng hóa F.D.I

·         Tên giao dịch : FDI CO.,LTD

·         Địa chỉ: 111 Trần Quốc Hoàn, F4, Q.Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38118879

·         Fax: 84-8-38119978 

·         Email : nghia_lien@hcm.vnn.vn

·         Gia nhập Viffas : 14/7/2005

20. Cty TNHH G.S.A

·         Tên giao dịch : G.S.A CO., LTD

·         Địa chỉ:26 Thăng Long,P4, Q.Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39481850

·         Fax: 84-8-39481851

·         Email: bgd@gsa.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 14/7/2005


21. Cty CP Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển

·         Tên giao dịch : GEMADEPT

·         Địa chỉ: 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn  Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38236236

·         Fax: 84-8-38217322

·         Email: info@gemadept.com.vn

·         Website: www.gemadept.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 2000

22. Cty CP Dịch vụ  Vận tải  Gia Linh

       Tên giao dịch : G LINK EXPRESS  LOGISTICS CO., LTD

       .Địa chỉ: Lầu 1, 11 Nguyễn Công Trứ,P. Nguyễn Thái Bình,Q1 ,TP HCM

·         Điện thoại: 84-8-39153028

·         Fax: 84-8-39153022

·         Email: tina@glinkvietnam.com

·         Website: www.glinkgroup.com

·         Gia nhập Viffas :

23. Cty CP Giao nhận và Vận tải Quốc Tế Hải Khánh

·         Tên giao dịch : HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JOINT STOCK CO.,

·         Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng

·         Điện thoại: 84-31-3686052/ 3/ 4

·         Fax: 84-31-686055

·         Email: adm.hpg@haikhanh.com

·         Website : www.haikhanh.com

·         Gia nhập Viffas : 20/4/2001

24. Cty TNHH Thương mại và Giao nhận Hạnh An

·         Tên giao dịch : HANH AN LOGISTICS AND TRADING CO., LTD

·         Địa chỉ :152/ 9A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8-5125254

·         Fax: 84-8-5125258

·         Email: imp@halogistics.com.vn

·         Website: www.hanhan.vn

·         Gia nhập Viffas : 15/8/2006

25. Cty TNHH Thương mại và Giao nhận Hàng hóa Hoàng Long

·         Tên giao dịch : HL CARGO

·         Địa chỉ:60 Lê Quốc Hưng, Q.4, Tp.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39406327

·         Fax: 84-8-39406328

·         Email: info@hlcargo.com

·         Website: www.hl.cargo.com

·         Gia nhập Viffas : 2004

26. Cty TNHH Thương mại Hoàng Hà

·         Tên giao dịch : HOANG HA CO.,LTD

·         Địa chỉ: Lô III_22 Đường 19/5A, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38155319

·         Fax: 84-8-38155320

·         Email: info@hoangha.com

·         Website: www.hoangha.com

·         Gia nhập Viffas : 01/3/2000

 

 

 

 

27. Cty CP Giao nhận Vận chuyển và Thương mại Liên Kết Quốc tế

·         Tên giao dịch : INTERLINK

·         Địa chỉ: 8 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38274634

·         Fax: 84-8-38274633

·         Email: minhnd@interlink.com.vn

·         Website: www.interlink.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 5/01/2004

28. Cty CP Khai thác Phát triển  Kho vận Tân Tạo

·         Tên giao dịch : ITATRANS CORP

·         Địa chỉ: Lô 21, Đường 1, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-37507074 / 75 / 77

·         Fax: 84-8-37507076

·         Email: warehousing@itatrans.com

·         Website: www.ita-trans.com

·         Gia nhập Viffas : 29/6/2001

29. Cty TNHH Thương mại Khánh Hoà

·         Tên giao dịch : KHATRACOM

·         Địa chỉ :74B Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hoà

·         Điện thoại: 84-58-514557/515017

·         Fax: 84-58-514250

·         Email: khatracom-nt@vnn.vn

·         Gia nhập Viffas : 2006

30. Cty CP Dịch vụ Hàng hải

·         Tên giao dịch : MACS HOCHIMINH

·         Địa chỉ: 89 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38243215

·         Fax: 84-8-38244107 / 38257145

·         Email: info@macsvietnam.com.vn

·         Website: www.macsvietnam.com

·         Gia nhập Viffas : 19/1/2000

31. Cty TNHH Giao nhận Vận chuyển Minh Anh

·         Tên giao dịch : MAE

·         Địa chỉ: Lầu 8, 05 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39330128

·         Fax: 84-8-39330127

·         Email: general@minhanhexpress.com

·         Website: www.minhanhexpress.com

·         Gia nhập Viffas : 28/3/2003

32. Cty TNHH Vận chuyển và Tiếp vận Kinh Tuyến

·         Tên giao dịch : MERIDIAN

·         Địa chỉ : 68 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8- 38268569

·         Fax: 84-8-38267817

·         Email: meridian@hcm.fpt.vn

·         Gia nhập Viffas : : 12/12/2006

33. Cty TNHH Minh Nhật

·         Tên giao dịch : MINHNHAT

·         Địa chỉ : 356 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng.

·         Điện thoại: 84-31-3767766

·         Fax: 84-31-3767741

·         Email: minhnhatco@hn.vnn.vn

·         Gia nhập Viffas :15/8/2006

34. Cty TNHH Giao nhận Thương mại ML Toàn Thế

·         Tên giao dịch : ML WORLDWIDE  CO., LTD

·         Địa chỉ: Lầu 3 cao ốc  SIAEP-FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé , Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39103505

·         Fax: 84-8-39103493

·         Email: mlww@hcm.vnn.vn

·         Gia nhập Viffas : 01/12/2005

35. Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ MP Quốc tế

·         Tên giao dịch : MPI CO., LTD

·         Địa chỉ: Lầu 8, 05 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39302747

·         Fax: 84-8-39302748 / 9

·         Email: general@mpivn.com

·         Website: www.mpivn.com

·         Gia nhập Viffas : 10/7/2001

36. Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giao nhận Thế Kỷ Mới

·         Tên giao dịch : NEW CENTURY CONTAINER LINE CO., LTD

·         Địa chỉ: 46B Hoàng Văn Thụ, Cư xá Nguyễn Thái Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38114172 / 73

·         Fax: 84-8-38424703

·         Email: ncclvn@hcm.fpt.vn

·         Gia nhập Viffas : 6/11/2002

37. Cty Đại lý Vận Tải Quốc tế phía Bắc

·         Tên giao dịch : NORTHFREIGHT

·         Địa chỉ: 25 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

·         Điện thoại: 84-31-551501

·         Fax: 84-31-551502

·         Email: nfhaiphong@northfreight.com.vn

·         Gia nhập VIFFAS : 12/4/1999

38. Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Đường Biển

·         Tên giao dịch : OCEANWAY SAIGON

·         Địa chỉ: 448/4 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39402052 / 53

·         Fax: 84-8-39404321 / 9402631

·         Email: doc@oceanway.com.vn

·         Website: www.oceanway.org

·         Gia nhập  Viffas : 5/8/1999

39. Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Đông

·         Tên giao dịch : ORIENT MARINE

·         Địa chỉ: 181 Nguyễn Duy Dương , P.3, Q.10, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-5125300

·         Fax: 84-8-38407660

·         Email: orientmarine@hcm.vnn.vn

·         Gia nhập VIFFAS :18/12/1998

40. CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV DẦU KHÍ BIỂN

·         Tên giao dịch :PETROSETCO

·         Địa chỉ: Số 1-5 Đường Lê Duẫn, Q.1, TP.HCM (Lầu 6 toà nhà PetroVietnam)

·         Điện thoại: 84-8-39106666

·         Fax: 84-8-39106868

·         Email: petrosetco.ots@petrosetco.com.vn

·         Website :www.petrosetco.com.vn

·         Gia nhập VIFFAS : 5/01/2004

41. Cty CP Đại lý Vận Tải SAFI

·         Tên giao dịch : SAFI

·         Địa chỉ: 39 Đoàn Như Hài, Q.4, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38253628 /3 8268292

·         Fax: 84-8-38253610 / 38254371

·         Email: info.sgn@safi.com.vn

·         Website: www.safi.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 1993

42. Cty Vận Tải Biển Sài Gòn

·         Tên giao dịch : SAIGON SHIP

·         Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38230286 /3 8296316

·         Fax: 84-8-38225067

·         Email: saigonship@saigonshipvn.com

·         Website: www.saigonship.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 5/7/2002

43. Cty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc tế Sao Nam

·         Tên giao dịch : SANCO FREIGHT

·         Địa chỉ: 23B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39104532 (15 lines)

·         Fax: 84-8-39104533 / 39104661

·         Email: info@sancofreight.com

·         Website: www.sancofreight.com

·         Gia nhập Viffas : 26/12/2001

44. Cty TNHH Giao nhận S.A.S.V.N

·         Tên giao dịch : SASVN

·         Địa chỉ : 58 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM

·         Điện thoại: 84-8-3 8488575

·         Fax: 84-8-38488585

·         Email: tuyendung@sasvn.com

·         Website: www.sasvn.com

·         Gia nhập Viffas :25/10/2006

45. Cty CP  KHO VẬN MIỀN NAM

·         Tên giao dịch : SOTRANS

·         Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-39400447 / 38266873

·         Fax: 84-8-39402345 / 39266593

·         Email: info@sotrans.com.vn

·         Website: www.sotrans.com.vn

·         Gia nhập Viffas :01/01/1996

46. Cty TNHH Giao nhận Biển Đông

·         Tên giao dịch : T&M FORWARDING LTD

·         Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà IBC, 1A Quảng trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38220038

·         Fax: 84-8-38220040 /41

·         Email: info@tmforwarding.com

·         Website: www.tmforwarding.com

·         Gia nhập Viffas :15/10/2001

47. Cty TNHH Vận chuyển T.T.M

·         Tên giao dịch : T.T.M LOGISTICS CO., LTD

·         Địa chỉ: 65 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-2944289/5180729/5180730

·         Fax: 84-8-2944290

·         Email: info@ttm-vn.com

·         Website: www.ttm-vn.com

·         Gia nhập Viffas :

48. Cty TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI LIÊN LỤC ĐỊA

·         Tên giao dịch : TCI LOGISTICS CO., LTD

·         Địa chỉ: 74 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-35471125

 • Fax: 84-8-35471117
 • Email: daohung_hr@tci.com.vn
 • Website: www.tci.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 14/7/2005

49. Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Tiên Phong 

·         Tên giao dịch : TIEN PHONG CO.,LTD.,

·         Địa chỉ: 3 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

·         Điện thoại: 84-8-38448054

·         Fax: 84-8-38453762

·         Email: nx­_lucky@t-freight.vn

·         Website: www.tienphongvn.com

·         Gia nhập Viffas : 8/9/1999

50. Cty cổ phần Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN

·         Tên giao dịch : TNN LOGISTICS CO.,

·         Địa chỉ: 15 Trần Phú,Toà nhà DG (Lầu 3, P.309) Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

·         Điện thoại: 84-31-3652145/146/148

·         Fax: 84-31-3652147

·         Email: info@tnnlogistics.com.vn

·         Website: www.tnnlogistics.com.vn

·         Gia nhập Viffas : 01/12/2005

 

 

 83. CTY TNHH TM & DV HÀNG HẢI TẤN ĐẠT

·         Tên giao dịch: TAN DAT TRADING AND MARINE SERVICES CO., LTD

·         Website : www.tandattrading-marine.com

 • Gia nhập Viffas : 22/9/2009 

 84. CTY TNHH TIẾP VẬN & THƯƠNG MẠI TRẦN ANH

·         Tên giao dịch: TA LOGISTICS CO., LTD

 • Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Nam Phương, số 68-70 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM
 • Điện thoại: 84-8-39435165; Fax: 84-8-39435166
 • Email: gm@talogistics.vn
 • Website : http://www.unilogistics.vn/
 • Gia nhập Viffas : 22/9/2009 

 85. CTY CP LOGISTICS TÂN THẾ GIỚI

·         Tên giao dịch: NEW WORLD LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY (VNW)

86. CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG BÌNH

·         Tên giao dịch: SEABORNES

 • Địa chỉ: 192/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ chí Minh
 • Điện thoại: 84-8-39971557; Fax: 84-8-39971558
 • Email: seaborne@seabornes.com
 • Website : www.seabornes.com
 • Gia nhập Viffas : 20/10/2009 

87. CTY TNHH TMDV TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

·         Tên giao dịch: VINATRACO

 • Địa chỉ: 3D10 Trần Não, Tổ 30A, KP2, P.Bình An, Q.2, TP. Hồ chí Minh
 • Điện thoại: 84-8-37402746; Fax: 84-8-37402749
 • Email: vinatraco@vinatraco.com
 • Website : www.vinatraco.com
 • Gia nhập Viffas : 20/10/2009 

88. CTY CỔ PHẦN TM & DV ĐẤT MỚI

·         Tên giao dịch : ALC CORP

 • Địa chỉ: 152 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ chí Minh
 • Điện thoại: 84-8-38997506; Fax: 84-8-38991071
 • Email: info@alcvietnam.com
 • Website : www.alcvietnam.com
 • Gia nhập Viffas : 28/10/2009 

  89. CTY TNHH VẬN TẢI  QUỐC TẾ MINH LONG

·         Tên giao dịch : Minh Long International Transportation Co., Ltd

 • Địa chỉ: 36L, Đ. Miếu Nổi,KDC Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ chí Minh
 • Điện thoại: 84-8-35171719; Fax: 84-8-35171701
 • Email: info@minhlongtrans.com
 • Website : www.minhlongtrans.com
 • Gia nhập Viffas : 10/12/2009 

                    

                      90. Cty TNHH VẬN TẢI  DVTM  ĐỨC VIỆT 

 • Tên giao dịch: CARGOTEAM
   Địa chỉ: 11A Tiền Giang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
   Điện thoại: 84-8-38487275; Fax: 84-8-38487276 
   Email: info@cargoteamvn.com
  Website: www.cargoteam.com 
                           Gia nhập Viffas : 17/11/1999


                        91. Cty TNHH DỊCH VỤ  HÀ THIÊN

       Tên giao dịch: GALAXY EXPRESS

       Địa chỉ: Lầu 3A, 39 Hai Bà Trưng, TP.HCM

       Điện thoại: 84-8-38248237

       Fax: 84-8-38258947

      Email: hathien@hcm.vnn.vn

     Website :hathiengalaxy.com 

 

92.       Cty TNHH GIAO NHẬN  VẬN CHUYỂN  INDO TRẦN

        Tên giao dịch: INDO TRANS LOGISTICS CO., LTD

         Địa chỉ: 52 Trường Sơn, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8488567 (7 lines)

         Fax: 84-8-8488593 / 8488570

         Email: indo-trans@itlvn.com

         Website: www.itlvn.com

Gia nhập Viffas :12/4/2002

Gia nhập Viffas : 28/3/2002 

93.  Cty TNHH THƯƠNG MẠI  GIAO NHẬN VẬN TẢI CỬU LONG

         Tên giao dịch: MEKONG CARGO FREIGHT

         Địa chỉ: 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8208100

         Fax: 84-8-8208094 / 95

         Email: cargoinfo@mekongtransport.com

         Website: www.mekongtransport.com

         Gia nhập Viffas : 25/10/1997

       94.  Cty CP THÁI MINH

 Tên giao dịch: TMC

 Địa chỉ: 161 Khánh Hội, Q.4, Tp.HCM

 Điện thoại: 84-8-39406922

 Fax: 84-8-38263581

 Email: tochuc@thamico.com

 Website: www.thamico.com

Gia nhập Viffas : 19/8/1999

95.    Cty TNHH DỊCH VỤ TOÀN THÔNG

         Tên giao dịch: TTC LTD

         Địa chỉ: 109/2 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8262060 / 61

         Fax: 84-8-8262059

         Email: ttcvn@hcm.fpt.vn

Gia nhập Viffas : 5/7/2002

 6. Cty CP GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI

    Tên giao dịch: VINALINK         

    Địa chỉ: 145-147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM

    Điện thoại: 84-8-8255389 / 8255338 / 9401456 / 940649

    Fax: 84-8-9405329 / 9405331

    Email: vinalink@hcm.vnn.vn     

    Website: www.vinalink.com.vn
Gia nhập Viffas : 25/2/2000

97. Cty CP VINALINES LOGISTICS  VIỆT NAM

Tên giao dịch: VINALINES LOGISTICS-VIETNAM JOINT STOCK COMPANY       

   Địa chỉ: Phòng 405 Lầu 4- Tòa nhà OCEAN PARK-số 1 Đào Duy Anh , Phường Phương mai,Quận Đống Đa,TP. Hà nội

   Điện thoại: 84-4-35772047

   Fax: 84-4-35772045/46

   Email: info@vinalineslogistics.com.vn     

   Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Gia nhập Viffas : 1/1/2010

 

9        8. Cty CP QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG

          Tên giao dịch: PACIFIC INTERNATIONAL CORPORATION         

         Địa chỉ: Tầng 5,Tóa nhà HKC,285, Đội Cấn,Ba Đình, TP.Hà Nội

         Điện thoại: 84-4-62662666

         Fax: 84-4-62662660

        Email: ops@pacific.com.vn    

      Website: www.pacific.com.vn
Gia nhập Viffas : 01/01/2010

       9. Cty TNHH TIẾP VẬN VŨ TRỤ

   Tên giao dịch: UNIVERSAL LOGISTICS COMPANY LIMITTED     

   Địa chỉ: 28E Nguyễn Hữu Cảnh, P.22,  Q. Bình Thanh, TP.HCM

   Điện thọai:84-8-38406810

   Fax: 84-8-38406812

   Email: bian@unilog.com.vn   

  Website: www.unilog.com.vn
Gia nhập Viffas : 01/01/2010

    100. Cty CP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

        Tên giao dịch: VINATRANS DANANG        

       Địa chỉ: 184  Trần Phú, TP.Đà Nẵng

       Điện thoại: 84-511-3821240/

       Fax: 84-511-3821310

       Email: info@vinatransdn.com.vn

       Website: www.vinatransdn.com.vn
         Gia nhập Viffas : 01/01/2010

    101. Cty CP GNKV HÀNG KHÔNG

       § Tên giao dịch: AVIATION LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY        

       Địa chỉ: ICD Mỹ Đình 17 Phạm Hùng-Mỹ Đình-Từ Liêm , Hà nội

       Điện thoại: 84-4-37685858

       Fax: 84-4-37685868

       Email: contact@alsc.vn

       Website: www.alsc.vn
         Gia nhập Viffas : 03/02/2010

    102. Cty CP TIẾP VẬN BIỂN ĐÔNG

      § Tên giao dịch: BIENDONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY        

       Địa chỉ: Tầng 4, 136 Hòang Quốc Việt-Nghĩa Tân , Hà nội

       Điện thoại: 84-4-37557608/

       Fax:          84-4-37557609

       Email: biendonglog@bdlog.com.vn

 Website: www.bdlog.com.vn

  Gia nhập Viffas : 01/01/2010

 103.    Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI TÒAN CẦU

      § Tên giao dịch: WORLDWIDE FREIGHT FORWARDING & TRADING  Co Ltd        

       Địa chỉ: 31 Nguyễn Văn Thủ,P.Da Kao,Quận 1,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-39107610

       Fax:          84-8-39107611

       Email:      info@worldwide.com.vn

 Website:  http://www.worldwide.com.vn/       

         Gia nhập Viffas : 10/03/2010

    104-  Cty TNHH TMDV KIM HƯNG LONG

      § Tên giao dịch: KIM HƯNG LONG TRADING AND SERVICE Co Ltd        

       Địa chỉ:Lầu 10,P 1011 , 180-182 Lý Chính Thắng ,P.9,Quận 3,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-35264344

       Fax:          84-8-62905292

       Email: info@kimhunglong.com.vn;david@khl-logistics.com

 Website:  www.khlvietnam.com


         Gia nhập Viffas : 15/03/2010

    105-  Cty TNHH TỐC ĐỘ

     Tên giao dịch: HEADWAY COMPANY LIMITED      

       Địa chỉ: 73 Đường 45, P. 6 , Quận 4,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-38269171

       Fax:          84-8-38266321

       Email:      info@headway.com.vn

       Website:  http://www.headway.com.vn/.vn
         Gia nhập Viffas : 18/03/2010

   106-  Cty TNHH VẬN TẢI BIỂN VIỄN ĐÔNG

      § Tên giao dịch: FAR EAST SHIPPING AGENCY CO.,LTD     

       Địa chỉ: 16 Đường Phó Đức Chính P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-39144610

       Fax:          84-8-39144213

       Email:      fasa@fasa.com.vn

 Website: 
         Gia nhập Viffas : 1/04/2010 

    107-  Cty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TÒAN CẦU VINA (VINATRANS)

      § Tên giao dịch: VA  EXPRESS CO.,LTD     

       Địa chỉ: A 8 Trường Sơn,Phường 2, Quận Tân Bình,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-38489176

       Fax:          84-8-38489179

       Email:      info@va-express.com

 Website:  www.va-express.com
         Gia nhập Viffas : 10/04/2010

     108-  Cty TNHH MTV VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI TRUNG MỸ

      § Tên giao dịch: AMERCAN CHINA TRANSPORTATION & TRADING CO.,LTD    

       Địa chỉ: 277/2-3 ,Phan Văn Khỏe,Phường 5, Quận 6 ,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-39492182/08

       Fax:          84-8-39492186

      Chi nhánh:72/27 Nguyễn Hồng Đào,P.14,Quận Tân Bình,TP HCM

       Email:      calvinkien@acttline.com

 Website:  www.acttline.com


         Gia nhập Viffas : 26/04/2010

     109-  Cty CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT THỊNH

      § Tên giao dịch: NHAT THINH TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY   

       Địa chỉ: 78/K1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình ,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-38127786

       Fax:          84-8-38451149

       Email:      xnk@nhatthinh.com

 Website:  www.nhatthinh.com


         Gia nhập Viffas : 11/05/2010

     110-  Cty TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI SONG THANH

      § Tên giao dịch: SONG THANH LOGISTICS TRANSPORTATION  CO,LTD.   

       Địa chỉ: 247 Nguyễn Văn Công , Phường 3, Quận Gò Vấp ,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-54490458

       Fax:          84-8-54490460

       Email:      songthanh@songthanh.com

 Website:  www.songthanh.com

          Gia nhập Viffas : 24/05/2010

 

     111-  Cty TNHH QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

      § Tên giao dịch: VICTORY INTERNATIONAL COMPANY LIMITTED.   

       Địa chỉ: P3C, Lầu 3, 157-159 Xuân Hồng , Phường 12, Quận Tân Bình,TP HCM

       Điện thoại: 84-8-62968165/66

       Fax:          84-8-62968167

       Email:      victor@vgroup.vn; thangnguyen@viclogistics.com

 Website:  www.viclogistics.com;www.vig.com.vn

          Gia nhập Viffas : 01/06/2010

 

     112- Cty TNHH TIẾP VẬN VIỄN HẢI

       § Tên giao dịch: MEGA SEA LOGISTICS COMPANY LIMITTED. 

        Địa chỉ: 171-173 Trần Phú- Q.Hải Châu- TP Đà nẵng

        Điện thoại: 84-511-3899678/

        Fax:          84-511-3899677

        Email:      operations@megasealog.com.vn

        Website:  www.

           Gia nhập Viffas : 20/08/2010

 

     113- Cty TNHH  VẬN TẢI và TIẾP VẬN TÒAN CẦU

       § Tên giao dịch: GLOBAL LOGISTICS and TRANSPORT  LIMITTED COMPANY 

        Địa chỉ:P1 Tầng 6 Toà nhà Thành Đạt, 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền- TP Hải Phòng

        Điện thoại: 84-313-3652769

        Fax:          84-313-3836866

        Email:      info@glotransvnn.com.vn

        Website:  www.glotransvn.com.vn   

           Gia nhập Viffas : 20/08/2010

      114- Cty TNHH  DVVT và THƯƠNG MẠI VIỆT HOA

       § Tên giao dịch: VIET HOA TRANSPORT SERVICES & TRADING CO.,LTD

        Địa chỉ: 284 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Q4- TP Hồ CHí MInh

        Điện thoại: 84-8-39402520

        Fax:          84-8-39402601

        Email:      khuan@viethoagroup.com

        Website:  www.viethoagroup.com  

           Gia nhập Viffas : 20/09/2010

 

       115- Cty TNHH  GIAO NHẬN & TM  CHÂU BÌNH MINH

       § Tên giao dịch: CHÂU BÌNH MINH Forwarding and Trading Co.,Ltd 

        Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

        Điện thoại: 84-8-38249789

        Fax:          84-8-38249787

        Email:      cbm@cbmvietnam.com

        Website:  www.cbmvietnam.com

          Gia nhập Viffas 20/9/2010
 

        116- Cty TNHH TM & DV VC KIM QUANG

       § Tên giao dịch:KIM QUANG TRADING & LOGISTICS SERVICE  Co.,Ltd 

        Địa chỉ: 23/18/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

       § Điện thoại: 84-8-38165984

        Fax:          84-8-38165751

        Email:    quoc.tran@kimquanglogistics.com

       § Website:   

           Gia nhập Viffas : 4/1/2011

         117- Cty TNHH TMDV GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐỊNH HƯỚNG MỚI

         § Tên giao dịch:NEW ORIENTATION LOGISTICS TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
          Địa chỉ: 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú nhuận, TP Hồ Chí Minh
          Điện thoại: 84-8-39979901
          Fax:          84-8-39979903
          Email:    san.nguyen@nol.com.vn;info@nol.com.vn
 Website : www.nol.com.vn
            Gia nhập Viffas : 1/1/2011


         118 Cty TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ ĐEN TA
         § Tên giao dịch: DELTA INTERNATIONAL LOGISTICS  COMPANY LIMITED
          Địa chỉ:  15/160  Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, TP Hải phòng

         § Điện thoại: 84-31-3821525
          Fax:          84-31-3921526        

          Email:      dinhhung@delta-logistics.com.vn
            § Website : www.delta-logistics.com.vn
            Gia nhập Viffas : 15/1/2011

          119 Cty TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ DU LỊCH LÊ GIA
         § Tên giao dịch: LE GIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE  COMPANY LIMITED
          Địa chỉ:  P905 Cao ốc Minh Thành,259 Lê văn Lương, P.Tân Quy, Q.7 ,TP Hồ Chí Minh

         § Điện thoại: 84-8-62968653
          Fax:          84-8-62968652        

          Email:    info@legia-corp.com            

            § Website : www.legia-corp.com

            Gia nhập Viffas : 18/1/2011


         120. Cty CP TIẾP VẬN TÂN CẢNG-BÌNH DƯƠNG
         § Tên giao dịch: BINH DUONG - NEWPORT LOGISTICS JOINT STOCK  COMPANY 

          Địa chỉ:  Đường DT 743, Ấp Bình đáng, Xã Bình hoà, Huyện Thuận an, Tỉnh Bình dương

         § Điện thoại: 84-650-3769311

          Fax:          84-650-3769721       

          Email:      info@bnplogistics.com.vn          

            § Website : www.bnplogistics.com.vn

            Gia nhập Viffas : 10/2/2011

         121. Cty CP DV GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ & THƯƠNG MẠI VINH VÂN MINH VÂN
         § Tên giao dịch: VINH VAN MINH VAN INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES & TRADE JOINT STOCK  COMPANY 

          Địa chỉ:  Lầu 1, Cao ốc Hoàng triều,3G Phổ quang,P.2,Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

         § Điện thoại: 84-8-38447434

          Fax:          84-8-38447438      

          Email:      vinhlt@vvmv.com.vn         

            § Website : www.vvmv.com.vn

            Gia nhập Viffas : 10/2/2011

         122. Cty TNHH TIẾP VẬN HOA THANH
         § Tên giao dịch: HOA THANH LOGISTICS CO.,LTD

          Địa chỉ: 28 Nguyễn Đình Khôi, P.4,Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

         § Điện thoại: 84-8-62966117

          Fax:          84-8-62966109      

          Email:      htl@htlogistics.com.vn      

            § Website : www.htlogistics.com.vn

 

            Gia nhập Viffas : 14/2/2011

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN LIÊN KẾT:

                 1.      Cty CJ GLS (Việt Nam) Freight

        Tên giao dịch: CJ GLS (VIETNAM) FREIGHT CO.,LTD

         Địa chỉ: , Số 10 Phổ Quang (P.304) P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8- 38453296

         Fax: 84-8- 39320035

         Email: thaovien@cj.net

Gia nhập Viffas : 1/3/2007

 

                  2      Cty Liên Doanh  Vận tải biển Việt Pháp

         Tên giao dịch: GEMATRANS

         Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1(Lầu 21), TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-38214430

         Fax: 84-8-38214435 / 7

         Email: gmthcm@hcm.vnn.vn

         Website: www.gematrans.com.vn

Gia nhập Viffas :

 

 

 

                  3.      Cty Hecny Transportation Việt Nam

         Tên giao dịch: HECNY

         Địa chỉ: 1 Ngõ 71 Láng Hạ, Hà NộI

         Điện thoại: 84-4-38561941

         Fax: 84-4-38561944

         Email: hanoi@hecny.com.vn

         Website: www.hecny.com

Gia nhập Viffas : 27/8/1998

 

 

                  4.       Cty Liên Doanh TNHH giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific

         Tên giao dịch: JUPITER PACIFIC FORWARDING JVC LTD

         Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8454940

         Fax: 84-8-8451907

         Email: sgnoffice@jupiterpacific.com.vn

         Website: www.jupiter-groups.com

Gia nhập Viffas : 01/11/2001

 

 

                  5.       Cty Liên Doanh Vận tải Việt Nhật

         Tên giao dịch: KONOIKE VINA

         Địa chỉ: 18A Lưu Trọng Lư, Q.7, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8725783 / 8723347 / 8723883

         Fax: 84-8-8722487 / 8723885

         Email: headoffice@konoikevina.com

Gia nhập Viffas : 10/7/1999


 

 


 

 

 

 

                   6.  Cty Liên Doanh Royal Cargo Việt Nam

         Tên giao dịch: ROYAL CARGO VIETNAM JVC LTD

         Địa chỉ: 24/11 Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM

         Điện thoại: 84-8-38487044

         Fax: 84-8-38487040

         Email: nvtrcc@hcm.fpt.vn

         Website:

Gia nhập Viffas : 4/4/2005

   

                  7.   Cty LD Vận tải và Giao nhận YUSEN (Việt Nam)

         Tên giao dịch: YUSEN

         Địa chỉ: 39B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-8488491 / 5

         Fax: 84-8-8488496 / 7

         Email:  yusen-air-sea@yusenvn.com.

 Gia nhập Viffas : 15/8/2006

 

                  8.   Cty TNHH DV TIẾP VẬN NKV

        Tên giao dịch: NKV LOGISTICS LTD,

         Địa chỉ: 93 Linh Lang, Q. Ba Đình, Hà Nội

         Điện thoại: 84-4-7668326

         Fax: 84-4-7668328

         Email: log_dieulh@nkv.vn

      Website: www.nikkon.co.jp

                              Gia nhập Viffas : 15/9/2009

 

                                 9.   Cty TNHH CLASQUIN VIỆT NAM

         Tên giao dịch: CLASQUIN VIETNAM LTD

         Địa chỉ: Lầu 7, Phòng 7.10 toà nhà E-town1, 364 Cộng Hoà,         P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM

         Điện thoại: 84-8-38121170

         Fax: 84-8-38121173

         Email: phu.sgn@clasquin.com

                                  Website: http://www.clasquin.com

                                Gia nhập Viffas : 19/8/2009

 

                    10.   Cty TNHH PANALPINA WORLD TRANSPORT VIỆT NAM

       Tên giao dịch: PANALPINA WORLD TRANSPORT (VIETNAM) COMPANY LIMITED

       Địa chỉ: 39B,đường Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

       Điện thoại: 84-8-35471331

          Fax: 84-8-35471332

         Email: info.vietnam@panalpina.com

       Website: www.panalpina.com

       Gia nhập Viffas : 9/10/2009

 

   11.   Cty TNHH AGILITY

       Tên giao dịch: AGILITY LTD

       Địa chỉ: Lầu 8,P 8.2,E-Town1 364 Cộng Hòa,Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

           Điện thoại: 84-8-38132840
     Fax: 84-8-39308020

          Email: anhquan@agilitylogistics.com

       Website: www.agilitylogistics.com

       Gia nhập Viffas : 11/1/2010

 

12.   Cty TNHH LESCHACO Việt nam

       Tên giao dịch: LESCHACO VIETNAM CO LTD

       Địa chỉ: 1A Công trường Mê Linh          Q.1  TP.Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 84-8-38277273
    Fax: 84-8-38277297

    Email: Vietnam@anker-leschaco.com

       Website: www.anker-leschaco.com

       Gia nhập Viffas : 9/9/2009

 

13.   Cty TNHH  VẬN TẢI DEXTRA VIỆT NAM

       Tên giao dịch: DEXTRA TRANSPORT VIETNAM COMPANY LIMITED

       Địa chỉ: Lầu 5 Tòa nhà Xanh New port,400/3 Ung Văn Khiêm,P.25,Q.Bình Thạnh  TP.Hồ Chí Mi

       Điện thoại: 84-8-35126050
    Fax: 84-8-35126053
 Email: vietnam@dextragroup.com

      Website: www.dextragroup.com

        Gia nhập Viffas : 8/6/2010

 

                      14.   Cty TNHH  NNR GLOBAL LOGISTICS (VIỆT NAM)

       Tên giao dịch: NNR GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO.LTD

       Địa chỉ: 38/6N Nguyễn Văn Trỗi,P.15,Q.Phú nhuận  TP.Hồ Chí Minh

       Điện thoại: 84-8-38454643
    Fax: 84-8-38454640
  Email: phan.bth@nnrvn.com

       Website: www.

        Gia nhập Viffas : 10/10/2010


15. Cty TNHH NYK LOGISTICS VIỆT NAM

 Tên giao dịch: NYK LOGISTICS (VIETNAM)  CO.LTD
 Địa chỉ: Lầu 8, P 805, 239 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, TP.Hà nội
 Điện thoại: 84-4-37684641
 Fax: 84-4-3
 Email: thuc_quyen@vn.nyklogistics.com
 Website: www.nyklogistics.com
 
 Gia nhập Viffas : 4/1/2011

16. Cty TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THỊNH

 Tên giao dịch: BACH THINH IMPORT EXPORT LOGISTICS  CO.LTD
 Địa chỉ: 6K Phan Kế Bính Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

     Điện thoại: 84-8-62914919
 Fax: 84-8-39102520
 Email: lanle@bachthinhlogistics.com
 Website: www.bachthinhlogistics.com

     Gia nhập Viffas : 9/2/2011

 

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

  • Total visits: 22199530
  • Online: 109