Cảng biển: 
Cảng biển Kỳ Hà

BẾN CẢNG KỲ HÀ - CẢNG BIỂN KỲ HÀ
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Đoàn kinh tế Quốc Phòng 516 (cầu 1),
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Thôn 2 xã Tam Quang huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại liên hệ 0235 3 714901
- Vị trí bến cảng Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 12
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 300.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.300
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 214

 

BẾN CẢNG KỲ HÀ - CẢNG BIỂN KỲ HÀ
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Trung tâm phát triển Hạ tầng - Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
- Số điện thoại liên hệ
- Vị trí bến cảng Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 20
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 550000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 15000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7447078
    • Online: 65