1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Chủ đầu tư hoặc người khai thác gửi hồ sơ đề nghị công bố thông báo hàng hải đến Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải hàng hải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, công bố thông báo hàng hải; trường hợp không công bố, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của chủ đầu tư hoặc người khai thác theo mẫu;

- Bản sao thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản sao bản vẽ hoàn công;

- Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu kết quả rà quét chướng ngại vật;

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Chủ đầu tư hoặc người khai thác.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công bố thông báo hàng hải.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

* Mẫu Tờ trình

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18507299
    • Online: 112