Ngày ban hành: 
01/08/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/10/2018
Số hiệu: 
43/2018/TT-BGTVT
Người ký: 
Nguyễn Văn Công
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21977484
    • Online: 183