Ngày ban hành: 
19/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/02/2018
Số hiệu: 
41/2017/TT-BTTTT
Người ký: 
Bộ trưởng Bộ Thong tin và Truyền thông

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535346
    • Online: 75