Ngày ban hành: 
06/09/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
15/10/2016
Số hiệu: 
Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT
Người ký: 
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22735624
    • Online: 132