Ngày ban hành: 
04/08/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
04/08/2016
Số hiệu: 
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Người ký: 
Giang Sơn
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22734616
    • Online: 174