Ngày ban hành: 
02/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
02/06/2009
Số hiệu: 
112/2009/TT-BTC
Người ký: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 14708800
    • Online: 95