Ngày ban hành: 
23/02/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
24/02/2023
Số hiệu: 
652/TB-CHHVN
Người ký: 
Chánh Văn phòng Đỗ Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19468283
    • Online: 105