Ngày ban hành: 
09/01/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
09/01/2023
Số hiệu: 
10/QĐ-BGTVT
Người ký: 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19473580
    • Online: 92