Người ký: 
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH (dự kiến)

Công dân tải tài liệu dưới đây để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại đường link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jYI6h-4VxMJ3v1KuEbPefC2MVur_4ysj

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535189
    • Online: 43