Ngày ban hành: 
30/12/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
30/12/2020
Số hiệu: 
2523/QĐ-BGTVT
Người ký: 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN THỂ

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22199716
    • Online: 102