Ngày ban hành: 
14/01/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/02/2022
Số hiệu: 
02/VBHN-BGTVT
Người ký: 
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm: 

Ngày 14/1/2022, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã ký văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Theo đó, Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TTBGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TTBGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019 và bãi bỏ Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải và Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30/6/2  015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22734195
    • Online: 127