Ngày ban hành: 
28/12/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/01/2022
Số hiệu: 
123/2021/NĐ-CP
Người ký: 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18507318
    • Online: 101