Ngày ban hành: 
30/07/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
29/07/2021
Số hiệu: 
3064/CHHVN-VTDVHH
Người ký: 
Phó Trưởng phòng VTDVHH Nguyễn Thị Thương
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18507048
    • Online: 65