Ngày ban hành: 
29/09/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
29/09/2020
Số hiệu: 
25/2020/TT-BCT
Người ký: 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21978847
    • Online: 182