Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển đến Cảng vụ hàng hải khu vực quản lý.

b) Giải quyết TTHC:

- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian đánh giá tại cảng biển.

- Cảng vụ hàng hải tiến hành thẩm định đánh giá an ninh cảng biển tại cảng biển.

- Sau khi hoàn thành thẩm định, nếu Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển do Giám đốc doanh nghiệp cảng ký theo mẫu;

- 01 bản Đánh giá an ninh cảng biển có xác nhận của giám đốc Doanh nghiệp cảng biển ở trang cuối (đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá tại cảng biển.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp cảng biển.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Cảng vụ hàng hải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải;

d) Cơ quan phối hợp(nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí

- Phí Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 15.000.0000 đồng/lần.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển;

- Mẫu thẩm định, phê duyệt.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng quy định của Bộ luật ISPS.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

 * Mẫu Tờ khai

Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22200538
    • Online: 114