STT Tên bến cảng
1 Bến cảng Cà Ná
2 Bến cảng Ninh Chữ

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21977154
    • Online: 495