STT Tên bến cảng
1 Bến cảng Ninh Chữ
2 Bến cảng Cà Ná

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8212297
    • Online: 51