22/10/2020

Ngày 19/10/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam xin trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí này.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Đại hội XIII Đảng bộ Khối) tiến hành từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội thực hiện 04 nội dung: (1) Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng. Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” và chủ đề của Đại hội: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí rất quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

1. Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

1.1. Về ưu điểm

Một là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt; việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối là kịp thời, đúng và trúng với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Ba là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nghiêm túc; hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động ngày càng cụ thể, từng bước khắc phục tình trạng hình thức. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ; công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả thiết thực.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Sáu là, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bảy là, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã chủ động hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong công tác  lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đạt được những kết quả trên là do:

Thứ nhất, Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Đảng Trung ương và trong bối cảnh Trung ương quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhiệm kỳ trước; đồng thời kiên quyết, kiên trì khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ ba, nhận thức và trách nhiệm của đa số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao, nên đã tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, Đảng bộ Khối có bề dày lịch sử, truyền thống đoàn kết; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Cấp ủy các cấp đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ năm, cấp ủy các cấp đã tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đi đôi với giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, bất cập kéo dài và những vấn đề mới nảy sinh.

1.2. Về hạn chế, khuyết điểm

Một là, nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về tính cấp bách, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn hạn chế, còn do dự, thiếu kiên quyết nên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chủ trương của Đảng còn chậm, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng còn hạn chế. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá có mặt hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo danh, vượt cấp. Tự phê bình và phê bình nhìn chung còn hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự.

Hai là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn có mặt hạn chế, chưa kịp thời. Một số cấp ủy chưa thực hiện quyết liệt đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo tinh thần Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên có thời điểm còn chậm, chưa chủ động; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nơi chưa thường xuyên; thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số nơi chưa kịp thời. Tự rèn luyện, tu dưỡng và đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, chưa trở thành nền nếp.

Ba là, công tác tổ chức, cán bộ ở một số nơi, một số khâu còn khó khăn; việc hướng dẫn và lập văn phòng đảng - đoàn thể ở một số đảng bộ cấp trên cơ sở và việc bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảng còn lúng túng. Việc triển khai một số chủ trương, kết luận của cấp ủy các cấp trong công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn chậm. Có nơi thực hiện chưa nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng; tình trạng vi phạm quy định về nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy còn xảy ra ở một số đảng bộ, chi bộ. Công tác quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, khách quan, còn nể nang, né tránh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm, xử lý vấn đề chính trị hiện nay có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Trung ương về tổ chức và bộ máy còn chậm so với kế hoạch đề ra. Cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, chia sẻ thông tin trong nội bộ tổ chức đảng còn chậm, chưa liên thông từ trên xuống và ngược lại.

Bốn là, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp ủy. Công tác kiểm tra ở một số nơi chưa được chủ động, quyết liệt, thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm; xử lý, khắc phục sau kiểm tra ở một số nơi còn chậm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn nhiều hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở; tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm ở một số nơi vẫn là khâu yếu, hiệu quả thấp. Công tác giám sát thường xuyên ở một số nơi chưa được quan tâm, còn hình thức; chất lượng, hiệu quả giám sát chuyên đề còn thấp, hiệu quả cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm chưa cao; còn một số đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao bị kỷ luật đảng. Việc kiện toàn, sắp xếp ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra ở một số nơi còn chậm.

Năm là, một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối ở một số nơi hiệu quả chưa cao; kết quả xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ chưa nhiều; nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở một số đơn vị chậm đổi mới, triển khai một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức; việc tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp trong nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Sáu là, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa thường xuyên; vai trò của một số cấp ủy trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ còn hình thức. Chất lượng tham mưu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa kịp thời. Trong công tác quản lý, điều hành, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực hạn chế, để xảy ra những vụ việc sai phạm lớn làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, tác động xấu đến xã hội và sự phát triển của đất nước.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan, đó là mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối có nhiều đặc thù và còn bất cập; sự thiếu đồng bộ và còn chồng chéo trong một số quy định, hướng dẫn của Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các loại hình tổ chức đảng.

Bên cạnh đó có nguyên nhân chủ quan, đó là (1) Một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa quan tâm đến việc đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng, chưa dành nhiều thời gian, công sức cho công tác đảng; có việc chưa tiên phong, gương mẫu, nêu gương; tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu. (2) Một số nơi thực hiện không đúng và chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. (3) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy và đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ở một số nơi chưa chặt chẽ, chưa cụ thể hóa và làm rõ nội dung phối hợp nên hiệu quả chưa cao, còn hình thức. (4) Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Tính ổn định của cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng chưa cao, thường xuyên biến động, có sự hẫng hụt. Việc thực hiện chế độ chính sách chưa đồng bộ, còn có sự vận dụng khác nhau tùy thuộc vào mức độ quan tâm của từng cấp ủy và người đứng đầu.

1.3. Một số kinh nghiệm

Thứ nhất, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc nền tảng của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, đặc biệt chú trọng và quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nắm chắc tình hình hoạt động của các cấp ủy, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kiên quyết, kiên trì và tập trung công sức, trí tuệ của các cấp ủy để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đặc biệt là chi bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo; giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Thứ tư, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động phát hiện vấn đề, ngăn ngừa, cảnh báo, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Thứ năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối nêu rõ:

2.1. Phương hướng

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.2. Một số chỉ tiêu

(1). 100% đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

(2). 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

(3). 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm.

(4). Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.

(5). 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

(6). Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm

(1). Toàn Đảng bộ Khối tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

(2). Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

(3). Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số                           01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XII về nâng cao chất lượng chi bộ. Khích lệ, động viên và tạo môi trường để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(4). Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

(5). Tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

(6). Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp công tác.

2.4. Các đột phá

(1). Về công tác tổ chức đảng. Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc th trong Đảng bộ Khối cho ph hợp.

(2). Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa, tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp ph hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước.

(3). Về công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu ph hợp với điều kiện và con người Việt Nam./.

                                                          TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

                                                        ĐẠI HỘI XIII ĐẢNG BỘ KHỐI

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21978592
    • Online: 164