06/09/2014

Tại Khóa họp thứ 92 (tháng 6 năm 2013), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của IMO đã thông qua Nghị quyết MSC.352(92) về sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) liên quan đến việc định biên thuyền viên của tàu và việc thẩm tra xác nhận của công ty. Nghị quyết MSC.352(92) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2015.
Bộ luật ISM được sửa đổi, bổ sung bởi nghị quyết MSC.352(92) như sau: 1. Thay đổi đối với các yêu cầu về định biên thuyền viên của tàu Mục 6.2 hiện có của Bộ luật ISM được thay thế như sau: “6.2 Công ty phải đảm bảo rằng mỗi tàu: .1 Được định biên với các thuyền viên có đủ năng lực, sức khỏe và được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của quốc gia và quốc tế; và .2 Được định biên phù hợp để bao quát tất cả các khía cạnh của việc duy trì các hoạt động an toàn trên tàu*. * Tham khảo Nguyên tắc định biên an toàn tối thiểu được Tổ chức thông qua bởi Nghị quyết A.1047(27) 2. Các yêu cầu mới về việc thẩm tra của công ty Mục 12.2 mới của Bộ luật ISM quy định như sau: “12.2 Công ty phải định kỳ thẩm tra xác nhận tất cả những người đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến ISM theo thẩm quyền thực hiện công việc phù hợp với trách nhiệm của công ty theo Bộ luật.” 3. Bổ sung các ghi chú mới Bộ luật ISM hiện có được bổ sung thêm các ghi chú mới liệt kê các thông tư, hướng dẫn và khuyến nghị thích hợp của IMO cần được tham chiếu trong hệ thống quản lý an toàn. ANNEX 5 RESOLUTION MSC.353(92) (Adopted on 21 June 2013) AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL MANAGEMENT CODE FOR THE SAFE OPERATION OF SHIPS AND FOR POLLUTION PREVENTION (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE) THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee, NOTING resolution A.741(18), by which the Assembly adopted the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code) (hereinafter referred to as "the ISM Code"), which has become mandatory under chapter IX of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as "the Convention"), NOTING ALSO article VIII(b) and regulation IX/1.1 of the Convention concerning the procedure for amending the ISM Code, HAVING CONSIDERED, at its ninety-second session, amendments to the ISM Code proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention, 1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the ISM Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2014 unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments; 3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2015 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention; 5. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Contracting Governments to the Convention.Theo www.vr.gov.vn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19472961
    • Online: 118