20/04/2021

Thực hiện Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được Bộ GTVT thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh/thành phố liên quan, đăng tải nội dung quy hoạch trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trực tiếp đến làm việc, trao đổi về những nội dung cụ thể của quy hoạch tại các địa phương, khu vực có cảng biển trọng điểm.

Từ kết quả thực hiện và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kính trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Tờ trình số 1436/TTr-CHHVN ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Để thực hiện việc công bố công khai thông tin theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Cục Hàng hải Việt Nam công bố thông tin Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

1. Tờ trình số 1436/TTr-CHHVN ngày 20/4/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam.

/sites/default/files/content/1436.CHHVN-Ttr001.signed.pdf

2. Nội dung chính của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

/sites/default/files/content/01.BAO%20CAO%20CHINH%20QH-%2019052021.pdf

3. Văn bản số 2408/CHHVN-KHĐT ngày 17/6/2021 về việc báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các Bộ ngành, địa phương và các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

/f/content/2408.CHHVN-KH%C3%90T001.BC%20tiep%20thu%20giai%20trinh.pdf

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

/f/content/4.%20BC%20Tong%20hop%20giai%20trinh%20QH%20cang%20bien.pdf

5. Báo cáo giải trình các ý kiến góp ý của Bộ ngành, địa phương

/f/content/5.Tong%20hop%20giai%20trinh%20-%20Bo%2C%20nganh%20dia%20phuong.pdf

6. Báo cáo tổng hợp và tiếp thu giải trình ý kiến của các thành viên Hội đồng

/f/content/6.%20Tong%20hop%20giai%20trinh%20y%20kien%20TV%20H%C4%90T%C4%90.pdf

Ngoài ra, toàn bộ Hồ sơ quy hoạch trên cũng đăng tải tại mục Văn bản mới, Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam, đường link: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/ho-so-quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17358633
    • Online: 74