05/10/2021

Ngày 04/10/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN phê duyệt Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ng hải giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Hình ảnh minh họa

Dưới đây là một số nội dung trọng tâm của Kế hoạch:

1. Mục tiêu chung

Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021 - 2025 để cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lĩnh vực hàng hải nhằm phát triển hàng hải bền vững, thân thiện môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu

+ Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu trong cập nhật, xây dựng mới 100% quy hoạch phát triển của ngành Hàng hải.

+ Từng bước nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó chú trọng đến các vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

+ Thực hiện giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động hàng hải, góp phần vào mục tiêu giảm 7,3% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường quốc gia.

- Về quản lý tài nguyên

+ Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động của ngành Hàng hải.

+ Tiếp tục thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trong lĩnh vực hàng hải theo hướng tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

- Về bảo vệ môi trường

+ 100% quy hoạch phát triển của ngành Hàng hải được đánh giá môi trường chiến lược theo quy định.

+ 100% các công trình, dự án nạo vét duy tu, dự án đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng hàng hải được thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định.

+ Kiểm soát cơ bản được nguồn gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải và giảm phát thải từ các hoạt động hàng hải.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Hàng hải;

- Tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với kết cấu hạ tầng hàng hải;

- Nâng cao năng lực quản lý phát thải khí nhà kính và đẩy mạnh công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực hàng hải;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các hoạt động hàng hải;

- Hoàn thiện thể chế, chính sách;

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu đề xuất gia nhập và thực thi có hiệu quả các công ước quốc tế của Tổ chức Hàng hải quốc tế;

- Triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam;

- Hợp tác quốc tế;

- Thanh tra, kiểm tra.

Toàn văn của Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2021 của Cục trưởng Cục HHVN phê duyệt Kế hoạch hành động của Cục HHVN về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021-2025 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-cuc-hang-hai-viet-nam-ve-chu-dong-ung-pho-voi./.

Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

                                                                                    

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21049236
    • Online: 134