TT

Danh mục loại hàng

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

Từ đầu năm đến hết tháng trước

Ước thực hiện tháng báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

Lũy kế cùng kỳ năm trước

So sánh cùng kỳ năm trước (%)

So sánh với kế hoạch năm (%)

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4/5

7=4/1

 

Tổng số

1000 tấn

494.738

341.792

42.724

384.516

347.043

111%

78%

 

Hàng xuất khẩu

1000 tấn

 

80.802

10.100

90.902

82.932

110%

 

 

Hàng nhập khẩu

1000 tấn

 

97.318

12.165

109.483

106.513

103%

 

 

Hàng nội địa

1000 tấn

 

112.736

14.092

126.828

124.202

102%

 

 

Hàng quá cảnh

1000 tấn

 

50.936

6.367

57.303

33.396

172%

 

 

Chia ra

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Container

1000 tấn

167.225

107.091

13.386

120.477

105.887

114%

 

 

 

1000 Teus

14.795

9.356

1.170

10.526

9.452

111%

71%

 

Xuất khẩu

1000 Tấn

 

36.118

4.515

40.633

36.435

112%

 

 

 

1000 Teus

 

3.660

458

4.118

3.787

109%

 

 

Nhâp khẩu

1000 Tấn

 

43.120

5.390

48.510

44.067

110%

 

 

 

1000 Teus

 

3.646

456

4.102

3.733

110%

 

 

Nội địa

1000 Tấn

 

27.853

3.482

31.335

25.385

123%

 

 

 

1000 Teus

 

2.050

256

2.306

1.932

119%

 

2

Hàng lỏng

1000 tấn

64.373

41.464

5.183

46.647

47.382

98%

72%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

4.740

593

5.333

7.108

75%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

12.875

1.609

14.484

13.648

106%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

23.849

2.981

26.830

26.626

101%

 

3

Hàng khô

1000 tấn

231.198

142.301

17.788

160.089

160.378

100%

69%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

39.944

4.993

44.937

39.389

114%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

41.323

5.165

46.488

48.798

95%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

61.034

7.629

68.663

72.191

95%

 

4

Hàng quá cảnh

1000 tấn

45.197

50.936

6.367

57.303

33.396

172%

127%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6215690
    • Online: 53