TT

Danh mục loại hàng

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

Từ đầu năm đến hết tháng trước

Ước thực hiện tháng báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

Lũy kế cùng kỳ năm trước

So sánh cùng kỳ năm trước (%)

So sánh với kế hoạch năm (%)

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4/5

7=4/1

 

Tổng số

1000 tấn

494.738

255.431

42.572

298.003

267.947

111%

60%

 

Hàng xuất khẩu

1000 tấn

 

60.956

10.159

71.115

62.729

113%

 

 

Hàng nhập khẩu

1000 tấn

 

71.294

11.882

83.176

82.339

101%

 

 

Hàng nội địa

1000 tấn

 

85.944

14.324

100.268

96.304

104%

 

 

Hàng quá cảnh

1000 tấn

 

37.237

6.206

43.443

26.575

163%

 

 

Chia ra

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Container

1000 tấn

167.225

79.360

13.227

92.587

79.492

116%

 

 

 

1000 Teus

14.795

6.877

1.146

8.023

7.213

111%

54%

 

Xuất khẩu

1000 Tấn

 

26.788

4.465

31.253

27.812

112%

 

 

 

1000 Teus

 

2.674

446

3.120

2.871

109%

 

 

Nhâp khẩu

1000 Tấn

 

32.050

5.342

37.392

33.560

111%

 

 

 

1000 Teus

 

2.715

453

3.168

2.876

110%

 

 

Nội địa

1000 Tấn

 

20.522

3.420

23.942

18.120

132%

 

 

 

1000 Teus

 

1.488

248

1.736

1.466

118%

 

2

Hàng lỏng

1000 tấn

64.373

31.157

5.193

36.350

37.127

98%

56%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

3.697

616

4.313

5.524

78%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

9.361

1.560

10.921

11.079

99%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

18.099

3.017

21.116

20.524

103%

 

3

Hàng khô

1000 tấn

231.198

107.677

17.946

125.623

124.753

101%

54%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

30.471

5.079

35.550

29.393

121%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

29.883

4.981

34.864

37.700

92%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

47.323

7.887

55.210

57.660

96%

 

4

Hàng quá cảnh

1000 tấn

45.197

37.237

6.206

43.443

26.575

163%

96%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6216234
    • Online: 59