TT

   

Danh mục loại hàng

   

Đơn vị tính

   

Kế hoạch năm

   

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

 

Từ đầu năm đến hết tháng trước

Ước thực hiện tháng báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

Lũy kế cùng kỳ năm trước

So sánh cùng kỳ năm trước (%)

So sánh với kế hoạch năm (%)

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4/5

7=4/1

 

Tổng số

1000 tấn

494.738

472.059

64.372

536.431

459.833

117%

108%

 

Hàng xuất khẩu

1000 tấn

 

112.220

15.303

127.523

111.535

114,3%

 

 

Hàng nhập khẩu

1000 tấn

 

135.487

18.476

153.963

143.937

107%

 

 

Hàng nội địa

1000 tấn

 

154.116

21.016

175.132

160.902

109%

 

 

Hàng quá cảnh

1000 tấn

 

70.236

9.578

79.814

43.459

184%

 

 

Chia ra

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Container

1000 tấn

167.225

149.348

20.366

169.714

148.018

115%

 

 

 

1000 Teus

14.795

12.965

1.768

14.733

12.988

113%

100%

 

Xuất khẩu

1000 Tấn

 

50.531

6.891

57.422

50.142

115%

 

 

 

1000 Teus

 

5.040

687

5.727

5.158

111%

 

 

Nhâp khẩu

1000 Tấn

 

60.194

8.208

68.402

61.213

112%

 

 

 

1000 Teus

 

5.078

692

5.770

5.162

112%

 

 

Nội địa

1000 Tấn

 

38.623

5.267

43.890

36.663

120%

 

 

 

1000 Teus

 

2.847

388

3.235

2.668

121%

 

2

Hàng lỏng

1000 tấn

64.373

57.686

7.866

65.552

62.559

105%

102%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

6.381

870

7.251

9.228

79%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

17.920

2.444

20.364

17.821

114%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

33.385

4.553

37.938

35.510

107%

 

3

Hàng khô

1000 tấn

231.198

194.789

26.562

221.351

205.797

108%

96%

 

Xuất khẩu

1000 tấn

 

55.308

7.542

62.850

52.165

120%

 

 

Nhập khẩu

1000 tấn

 

57.373

7.824

65.197

64.903

100%

 

 

Nội địa

1000 tấn

 

82.108

11.197

93.305

88.729

105%

 

4

Hàng quá cảnh

1000 tấn

45.197

70.236

9.578

79.814

43.459

184%

177%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6215523
    • Online: 84