ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI VIỆT NAM ( SỬA ĐỔI )

( Ban hành kèm theo Quyết định số  1610  / QĐ – BNV

ngày 25 tháng 11  năm 2009 của Bộ Nội Vụ)

–––––––––––––––––––––––––– 

Chương 1

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 Điều 1. Tên của hiệp hội

Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI VIỆT NAM.

Tên tiếng Anh: VIETNAM SHIP AGENTS AND BROKERS ASSOCIATION.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh : VISABA

 Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam (dưới đây gọi tắt  là hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện hoạt động thường xuyên không vụ lợi nhằm  liên kết nghề nghiệp của các doanh nghiệp đựơc phép kinh doanh đại lý và môi giới hàng hải của Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, tự nguyện thành lập để cùng phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi kinh tế chính đáng của các hội viên, cùng nhau tạo môi trừơng kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Trên cơ sở đó, hoà đồng, hợp tác với các hoạt động cùng lĩnh vực của các đồng nghiệp thế giới.

Điều 3. Địa vị pháp lý của Hiệp hội

Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo văn bản số 50/KTN ngày 05/01/1994 và tổ chức đại hội thành lập vào ngày 05/07/1994 căn cứ theo quyết định số 944QĐ/TCCB–LĐ ngày 25/06/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Hiệp hội là tổ chức đại diện duy nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách hội viên đầy đủ và chính thức của Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải quốc tế FONASBA (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents).

 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hiệp hội 

Hiệp hội hoạt động theo luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều lệ của hiệp hội được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong hoạt động nghiệp vụ của mình, Hiệp hội thống nhất áp dụng các mẫu chứng từ, hợp đồng và một số văn bản khác do các tiểu ban của hiệp hội soạn thảo có tham khảo các khuyến nghị, hợp đồng mẫu biểu chứng từ phổ biến trên thế giới do Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải quốc tế FONASBA giới thiệu.

 

Hiệp hội có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh  và cơ quan đại diện tại Hà Nội theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu và được toàn thể hội viên chấp thuận. Hiệp hội có thể mở các cơ quan đại diện tại một số nơi trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có cờ và biểu tượng do Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội biểu quyết thông qua. Hiệp hội định kỳ phát hành bản tin nghiệp vụ nội bộ “Thông tin Đại lý và Môi giới hàng hải” theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội được  mở tài khoản riêng tại ngân hàng, có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương 2 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội 

1. Hiệp hội phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên, nâng cao uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên thương trường quốc tế, trên các lĩnh vực hoạt động liên quan đến đại lý môi giới hàng hải; kiến tạo mối quan hệ liên kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên vì sự tồn tại phát triển của các hội viên Hiệp hội và ngành hàng hải Việt Nam.

2. Bằng các khuyến nghị, Hiệp hội hướng dẫn các hội viên thực hiện giữ vững mặt bằng giá dịch vụ ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời có biện pháp thống nhất đối phó với các đơn vị ngoài Hiệp hội có hành vi tranh chấp, phá giá thị trường, ảnh hưởng đến biểu giá nhà nước quy định.

3. Hiệp hội giúp đỡ hội viên trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên gia trẻ; Cung cấp thông tin kinh tế kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tin học của thế giới đối với ngành để hội viên đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường.

 4. Tư vấn kiến nghị với nhà nước, các ngành hữu quan và địa phương đề ra các chính sách, các biện pháp cải tiến quản lý nhằm phát triển dịch vụ đại lý và môi giới hàng hải trên phạm vi toàn quốc, tận thu ngoại tệ, đẩy mạnh thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ tiên tiến.

 Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội 

1. Xây dựng quy chế, thể lệ nhằm thống nhất mọi hoạt động của hiệp hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội viên đồng thời ra những khuyến nghị giúp hội viên phòng ngừa những rủi ro, tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các giá dịch vụ đại lý tàu biển và các giá hữu quan theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật pháp quốc gia và quốc tế, tổ chức khởi kiện những đơn vị cố tình phá giá.

2. Điều hoà và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động kinh doanh giữa các hội viên.

3. Thu thập và cung cấp cho hội viên các thông tin đầy đủ về hoạt động hàng hải, các chủ tàu, chủ hàng, thị trường đại lý và môi giới hàng hải trong nước và quốc tế; thông tin về áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tin học trong quản lý, những chế độ chính sách mới liên quan đến kinh doanh đại lý và môi giới hàng hải.

4. Tổ chức các cuộc  hôị thảo, hội nghị chuyên đề về các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải theo quy định của pháp luật.

 5. Giúp đỡ hội viên tiếp cận thị trường, khách hàng mới, tham gia các hoạt động của các tổ chức hàng hải quốc tế, tham gia các hoạt động của Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải quốc tế FONASBA và các tổ chức quốc tế khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức quản lý, điều hành và sử dụng hiệu quả các loại quü của hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Chương 4

HỘI VIÊN

 Điều 7. Hội viên của Hiệp hội

1. Hội viên của Hiệp hội gồm: hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự, trong đó:

a) Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm có: hội viên tập thể và hội viên cá nhân

- Hội viên tập thể : Là các tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải hoặc có liên quan đến hoạt động đại lý và môi giới hàng hải trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên tập thể chính thức của Hiệp hội.

- Hội viên cá nhân : Là công dân của Việt Nam có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải hoặc có liên quan đến hoạt động đại lý và môi giới hàng hải trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên cá nhân của Hiệp hội

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội :

- Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam chưa có đủ điều kiện gia nhập hiệp hội, có nguyện vọng tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải hoặc có liên quan đến hoạt động đại lý và môi giới hàng hải trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội.

- Các tổ chức, doanh nghiệp liên doanh và tổ chức, doanh nghiệp có 100 % vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải hoặc có liên quan đến hoạt động lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tự nguyện và tán thành Điều lệ Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội : công dân và tổ chức pháp nhân của Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội cũng như của các hoạt động hoạt động trong lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải hoặc có liên quan đến hoạt động đại lý và môi giới hàng hải trên lãnh thổ Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội đều có thể được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

 Điều 8. Điều kiện  gia nhập hiệp hội

1. Các đơn vị, tổ chức xin gia nhập hiệp hội cần nộp một số hồ sơ sau cho hiệp hội:

a) Đơn xin gia nhập hiệp hội (theo mẫu)

b)     Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có công chứng)

2. Việc gia nhập hiệp hội của các hội viên phải đảm bảo được điều kiện được ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban Chấp Hành hiệp hội đồng ý

Điều 9. Chấm dứt tư cách hội viên

Hội viên nào không chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ điều lệ của hiệp hội hoặc có hành vi gây phương hại cho uy tín hoạt động của hiệp hội thì có thể bị xoá tên khỏi danh sách hội viên. Thủ tục xoá tên cũng phải có 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp Hành hiệp hội  tán thành. Sau khi xoá tên, Ban Chấp Hành hiệp hội sẽ thông báo việc này trên bản tin của hiệp hội và Tạp chí Hàng hải, đồng thời thông báo cho FONASBA biết.

Điều 10.  Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

1. Quyền lợi hội viên

a) Tham gia các hội nghị, hội thảo, biểu quyết các vấn đề liên quan, ứng cử và bầu cử vào các cơ quan quản lý của hiệp hội.

b) Các hội viên giúp đỡ lẫn nhau trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi về kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Được hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các lĩnh vực kinh doanh nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải.

c) Được hiệp hội  cung cấp đầy đủ thông tin về các mặt có liên quan đến hoạt động đại lý và môi giới hàng hải trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

d) Hội viên có quyền được hiệp hội tạo điều kiện để chủ động hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước. Hội viên có thể được hiệp hội uỷ nhiệm thay mặt hiệp hội quan hệ với các tổ chức khác. Hội viên không được lấy danh nghĩa hiệp hội để quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước khi chưa được uỷ nhiệm.

e) Được hiệp hội giúp đỡ trong quan hệ với các tổ chức nước ngoài để cử cán bộ đi tham quan, học tập, thực tập, đào tạo và tham gia các hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải khi có yêu cầu.

g) Được cấp thẻ hội viên của hiệp hội

2. Nghĩa vụ của hội viên:

a) Thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước và điều lệ cũng như các quy định khác của Hiệp hội. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội.

b) Đóng đầy đủ hội phí và các khoản quỹ khác theo qui định của Hiệp hội.

3. Hội viên liên kết có đầy đủ các quyền trên trừ quyền biểu quyết và  tham gia đề cử  Ban lãnh đạo Hiệp hội.

4. Do yêu cầu công việc Hiệp hội có thể mời các cá nhân tham gia vào ban chấp hành hoặc vào các ban thường trực của hiệp hội. Số cá nhân đặc cách này không phải đóng hội phí. Cá nhân được tham gia ban chấp hành thì có quyền biểu quyết trong các các cuộc họp của hiệp hội.

Số lượng và tiêu chuẩn chuyên gia, cố vấn giúp việc cho Hiệp hội, do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định. 

Chương 5

TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA HIỆP HỘI

Điều 11. Cơ cấu  tổ chức của hiệp hội 

1. Đại hội toàn thể hội viên.

2. Ban chấp hành hiệp hội.

3. Cơ quan thường trực của Ban Chấp Hành hiệp hội

4. Ban kiểm tra

5. Văn phòng hiệp hội

6. Bản tin nghiệp vụ nội bộ “ Thông tin đại lý và môi giới hàng hải” của hiệp hội.

7. Các tổ chức nghiên cứu, tư vấn, kinh doanh trực thuộc hiệp hội ( nếu có ) theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Đại hội toàn thể hội viên và Đại hội bất thường của hiệp hội

1. Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội

a) Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội  là cơ quan quyền lực cao nhất của hiệp hội được tổ chức 04 (bốn) năm một lần.

b) Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội  có những nhiệm vụ sau:

- Thảo luận và thông qua các kiến nghị của hiệp hội đối với Nhà nước về những vấn đề liên quan tới những lĩnh vực hoạt động đại lý và môi giới hàng hải.

- Thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, các chương trình kế hoạch, đề án công tác của Hiệp hội.

- Quyết định các biện pháp nhằm hỗ trợ các hội viên trong các vấn đề nghiệp vụ và ổn định kinh doanh.

- Quyết định những vấn đề quan hệ đối ngoại.

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ và các văn bản pháp quy khác của Hiệp hội.

- Bầu cử, bãi nhiệm và miễn nhiệm các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội

- Quyết định các vấn đề tài chính, quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên.

c) Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội  chỉ có thể tiến hành khi triệu tập đủ 2/3 số hội viên của hiệp hội trở lên.

d) Các Nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán. Riêng việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của hiệp hội  ít nhất phải được 2/3 số Hội viên của hiệp hội  chấp nhận thông qua.

2. Đại hội bất thường của hiệp hội

Khi có yêu cầu đột xuất, Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội  có thể được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch Ban Chấp Hành hiệp hội hoặc yêu cầu của 2/3 số hội viên của hiệp hội. 

 Điều 13. Đại biểu dự Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội 

1. Đại biểu dự Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội  phải là người giữ chức vụ cao nhất của đơn vị hội viên. Nếu vì lý do nào đó không tham dự hội nghị được, người đứng đầu đơn vị hội viên có thể uỷ quyền cho đại diện có thẩm quyền (bằng văn bản) đi họp. Người được uỷ nhiệm có đủ quyền hạn và trách nhiệm như người đứng đầu đơn vị hội viên. 

2. Khi tham gia Đại hội toàn thể thì cố vấn, chuyên gia cần tham dự Đại hội cùng với Đại biểu hội viên có thể tham dự Đại hội cùng với hội viên nhưng những người này không có quyền bầu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. 

Điều 14. Ban Chấp hành hiệp hội 

1. Ban Chấp Hành hiệp hội ( BCH HH ) là cơ quan điều hành mọi hoạt động của hiệp hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội. Nhiệm kỳ của BCH HH là 4 năm.

2. BCH HH bao gồm:

a) Một Chủ tịch

b) Hai Phó Chủ tịch

c) Sáu Uỷ viên (trong đó sẽ có một Phó Chủ tịch hoặc một Uỷ viên kiêm Tổng Thư ký)

3. Đại hội bầu ra BCH Hiệp hội  theo cách bỏ phiếu kín, BCH sẽ bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng Thư  ký theo cách giơ tay biểu quyết. Tổng Thư  ký phụ trách mọi hoạt động của cơ quan thường trực BCH Hiệp hội, điều hành xử lý các công việc hàng ngày của BCH Hiệp hội. Giúp việc cho BCH Hiệp hội  có cơ quan thường trực của BCH Hiệp hội. 

4. Các thành viên trong BCH Hiệp hội đương nhiên được coi là đại biểu tham gia Đại hội toàn thể hội viên theo nhiệm kỳ. Số lượng thành viên BCH Hiệp hội có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công việc và do Đại hội toàn thể hội viên quyết định.

5. Chế độ làm việc của thành viên BCH Hiệp hội  cũng như các chuyên gia là kiêm nhiệm. Tuy nhiên các thành viên này sẽ được phụ cấp hàng tháng, phụ cấp công tác phí.

6. Một số thành viên của cơ quan thường trực BCH Hiệp hội có thể làm việc dưới dạng hợp đồng lao động tuỳ theo tính chất công việc. 

7. BCH Hiệp hội sẽ quy định cụ thể về mức và cách thức trả lương, phụ cấp cho từng đối tượng theo quy định của pháp luật. 

8. Ban Chấp hành Hiệp hội ít nhất 03 (ba) tháng họp một lần để xem xét đánh giá các công việc hoạt động của Hiệp hội và của Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban Chấp hành Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và biểu quyết các vấn đề cần thiết theo đa số quá bán của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 15. Cơ quan thường trực giúp việc  cho BCH HH gồm có:

1.      Tổng Thư ký hiệp hội

2.      Một nhân viên thư ký

3.      Một số chuyên gia, cố vấn pháp lý, nghiệp vụ (số lượng và tiêu chuẩn chuyên gia, cố vấn pháp lý nghiệp vụ giúp việc do BCH HH quyết định). 

Điều 16. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành hiệp hội 

1. Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên cũng như các quyết định, chương trình công tác của Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Giải quyết các vấn đề có liên quan tới hoạt động của Hiệp hội phù hợp với luật pháp Nhà nước.

3. Dự thảo xây dựng và ban hành các biểu giá các đề án, quy chế phối hợp hành động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giữa các hội viên.

4. Thay mặt hiệp hội quan hệ đối ngoại, thu thập và cung cấp các thông tin kinh tế và kỹ thuật liên quan đến quản lý, nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải cho các hội viên.

5. Giải quyết mọi thủ tục với các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc cử đại diện của Hiệp hội đi công tác, học tập, tham quan ngắn hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật

 

6. Tổ chức các lớp học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên gia của Hiệp hội  theo quy định của pháp luật.

7. Quản trị, xuất bản bản tin nghiệp vụ nội bộ “Thông tin đại lý và môi giới hàng hải” của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tài chính và chi tiêu của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

9. Chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội toàn thể hội viên trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

10. Ban Chấp hành Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và biểu quyết các hoạt động theo đa số quá bán. 

Chương 6 

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 17. Các nguồn thu tài chính của hiệp hội

1.      Hội phí do hội viên đóng góp.

2.      Các nguồn thu khác do hoạt động chung của Hiệp hội tạo ra theo quy định của pháp luật.

3.      Tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

4.      Tài trợ của Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5.      Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Sử dụng các nguồn thu của  hiệp hội  

1. Nguồn thu của hiệp hội được sử dụng như sau:

a)  Chi phí cho các hoạt động hàng ngày của hiệp hội kể cả các hoạt động quốc tế.

b)     Trả tiền nhà, điện, nước, tiền xe cộ,...

c)     Trả lương, phụ cấp cho Ban Chấp hành hiệp hội, các chuyên gia, cố vấn kể cả công tác phí.

d)     Các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Nguyên tắc tổ chức tài chính của hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội và Tổng thư ký Hiệp hội đứng tên chủ tài khoản và trực tiếp quản lý tài chính của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Hàng năm Chủ tịch Hiệp hội  và Tổng thư ký Hiệp hội phải thông báo đầy đủ tình hình thu, chi tài chính cho các hội viên. Công tác quản lý tài chính kế toán phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê của Nhà nước ban hành.

Chương 7 

GIẢI THỂ HIỆP HỘI 

Điều 20. Giải thể hiệp hội

1.      Hiệp hội sẽ được giải thể trong các trường hợp  sau:

a)      Khi ít nhất có 2/3 hội viên của Hiệp hội nhất trí đề nghị và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b)     Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trước khi giải thể Hiệp hội thì Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội có nhiệm vụ hoàn tất mọi công việc còn tồn tại của Hiệp hội và báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật biết để xem xét phê chuẩn việc  giải thể.

Điều 21. Giải thể tài sản, tài chính khi hiệp hội giải thể; hợp nhất; sáp nhập; chia tách.

1. Giải quyết tài sản, tài chính của hiệp hội khi hiệp hội tự giải thể:

a) Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ mà Hiệp hội đã thực hiện nay đủ về nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

b)Đối với nguồn tài sản, tài chính tự  có của Hiệp hội mà Hiệp hội đã thực hiện đầy  đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi Hiệp hội tự  giải thể  thì số tài sản và số dư tài chính còn lại được phân bổ theo Nghị quyết của Hiệp hội; trường hợp hiệp hội bị giải thể thì số tài sản và số dư tài chính còn lại này được phân bổ theo quyết định của Ban thanh lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

2. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi Hiệp hội hợp nhất:

a) Sau khi hợp nhất thành Hiệp hội mới, Hiệp hội cũ chấm dứt tồn tại, Hiệp hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà Hiệp hội cũ đang thực hiện;

b) Tài sản, tài chính của Hiệp hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho Hiệp hội mới.

3. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi Hiệp hội sáp nhập: 

a) Hiệp hội được sáp nhập vào Hiệp hội khác thì tài sản, tài chính của Hiệp hội được sáp nhập chuyển giao cho Hiệp hội sáp nhập; 

b) Hiệp hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của Hiệp hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện. 

4. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi chia, tách: 

a) Sau khi chia Hiệp hội, Hiệp hội bị chia chấm dứt hoạt động; quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho hiệp hội mới theo quyết định chia hiệp hội; 

b) Sau khi tách, các Hiệp hội mới thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính phù hợp với mục đích hoạt động của mình.

Chương 8 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Bản điều lệ này gồm 08 (tám) Chương 22 (hai mươi hai) Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên của Hiệp hội  nhất trí thông qua ngày 5 tháng 07 năm 1994 tại thành phố Hồ Chí  Minh và được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 11 năm 2008 tại Đại hội nhiệm kỳ IV của Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này bao gồm 8 (tám) Chương 22 (hai mươi hai) Điều là Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam và có giá trị thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội bất thường của Hiệp hội mới có quyền được sửa đổi, bổ sung Điều lệ của hiệp hội.

3. BCH Hiệp hội có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này của Hiệp hội./

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI VISABA 2011

 

1. Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - VOSA CORP

Add : 801 – Lầu 8, Tòa nhà Harbour View

 35 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Tel : 84-8-38211290 / 39141490

Fax : 84-8-38214919

Email : vosagroup@hcm.vnn.vn

 tdkhang@vosagroup.com

Web : www.vosagroup.com

 

 2. CTCP Vận tải và thuê tàu -  VIETFRACHT

Add : 74 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel : 84 – 4 – 38228915 / 38263135 / 39422355

Fax : 84 – 4 – 39423679

Email : vfhan@vietfracht.com.vn

 quy_van_tran@vietfracht.com.vn

Web : www.vietfracht.com.vn

BRANCH : 1 Nguyễn Công Trứ, Q1,TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38210835

Fax : 84 – 8 – 38210810

 

 3. CTCP Vận tải biển Việt Nam-VOSCO HAIPHONG

Add : 215 Lạch Tray, Hải Phòng

Tel : 84 – 031 – 3733580 / 81

Fax : 84 – 031 – 3733583

Email : container@vosco.vn

 hoaibv@voscovn.com

 

4. Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam - INLACO SAIGON

Add :Lầu 5 - Toà nhà Cảng Sài Gòn

Số 3, Nguyễn Tất Thành,P.12, Q. 4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39433770 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76

Fax : 84 – 8 – 39433778 /79/80

Email : inlacosaigon@inlacosaigon.com

Web : www.inlacosaigon.com

 

5.Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương TPHCM – VINATRANS

Add : 406 Nguyễn Tất Thành , Q.4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39414919 / 39404172 / 39404982 / 39404022

Fax : 84 – 8 – 39404770 / 39404330

Tlx : 8811379 VTRANS VT

Email : vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

 vtrans@hcm.vnn.vn

 

6. Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển – GEMADEPT

Add : Lầu 21 – Tòa nhà GEMADEPT

6 Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38236236

Fax : 84 – 8 – 38235236

Email : info@gemadept.com.vn

Web : www.gemadept.com

 

7. CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam – VITRANSCHART

Add :428 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39404271 / 9404622 / 9403078

Fax : 84 – 8 – 39404711

Email : vtc-hcm@vitranschart.com.vn

 operation@vitranschart.com.vn

Web : www. vitranschart.com.vn

 

8. Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI - SAFI SAIGON

Add : 39 Đoàn Như Hài, Q.4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38253560 / 38253609 / 38253627

Fax : 84 – 8 – 38253610 /

Email : shipping.sgn@safi.com.vn / bqcanh@safi.com.vn

Web : www.safi.com.vn

 

9. Công ty Kiểm kiện và Thương mại Dịch vụ Hàng Hải Sài Gòn – VITAMAS

Add : 44-46 Nguyễn Tất Thành , TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38254215 / 39401609 / 39402390 / 39401382

Fax : 84 – 8 – 39400495

Email : lymanhhung@vitamas.com.vn

 vitamas@hcm.vnn.vn

10. Công ty Cổ phần Đại lý - Dịch vụ Hàng hải và Thương mại SAMTRA Sài Gòn - SAMTRA SAIGON

Add : 75 Nguyễn Trường Tộ, Q.4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39401351 / 39401346 / 39401372

Fax : 84 – 8 – 39401384 / 38261482

Email : samtraco@hcm.vnn.vn

 samtra.management@samtra.com.vn

 

11. Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn – SAIGONSHIP

Add :9 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38296316 / 38231746 / 38231747 / 38230286 / 38296316 / 38213182

Fax : 84 – 8 – 38225067 /

Email : saigonship@hcm.vnn.vn

 dir-gen@saigonshipvn.com

Web : www.saigonship.com.vn

 

12. Công ty TNHH Vận tải Môi giới Thuê tàu biển Đông Á Sài Gòn

Add : 17 Phó Đức Chính, Q. 1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38211410 / 38212649

Fax : 84 – 8 – 38210886

Email : seachcmc@vnn.vn

 

13. Công ty Dịch Vụ Hàng Hải Phương Đông – ORIMAS HAIPHONG

Add : 54 Lê Lợi, Hải Phòng

Tel  : 84 – 313 – 559818 / 550671

Fax : 84 – 313 – 855444 / 552667

Tlx : 311245 VOSA VT

Email : orimas@hn.vnn.vn / tchc@vosa-orimas.com.vn

 

14.Công ty Hợp tác Lao động với Nước ngoài - INLACO HAIPHONG

Add : 4 Nguyễn Trãi, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 827930 / 826867 / 826348

Fax : 84 – 313 – 826838

Tlx : 8311229 INLACO VT

Email : inlacohpg@hn.vnn.vn

 

 15.Công ty Cổ phần Container Việt Nam – VICONSHIP HP

Add : 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 836705 / 836321

Fax : 84 – 313 – 836104

Email : viconship@hn.vnn.vn / info@viconship.com

Web : www.viconship.com

 

 16. Công ty Đại lý Vận tải Quốc tế Phía Bắc – NORTHFREIGHT

Add : 25 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 551501 / + 8 – 38274599

Fax : 84 – 313 – 551502 / + 8 – 38274600

Email : northfreight@hn.vnn.vn / nfsaigon@northfreight.com.vn

 

17.Công ty Cổ phần Vận tải I – TRACO

Add :45 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 745027 / 745133

Fax : 84 – 313 – 746614 / 745679

Email : info@traco.com.vn  

Web : www.traco.com.vn

 

18.Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải Việt Nam – VIMADECO

Add : 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 836347 / 836844 / 836379 / 848844

Fax : 84 – 313 – 836151

Email : vimadecohpg@hn.vnn.vn

Web : www.vimadeco.com.vn

 

 19. Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại T&T

Add : Tầng 9, Tòa nhà IDC

 163 Hai Bà Trưng, Q.3, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38236762 / 38233718 / 38227583 / 38227584

Fax : 84 – 8 – 38277010

Email : t-tshippingco@hcm.vnn.vn / t-tforwarding@hcm.vnn.vn

 

 20. Công ty TNHH Quang Minh

Add : 6 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tel : 84 – 58 – 525474 / 825472 / 826537 / 826467 / 822114

Fax : 84 – 58 – 525471 / 825124

Email : quangminh@dng.vnn.vn

 

21. Công ty TNHH Đại lý Tàu biển – PTSC

Add : 12 G3, Nguyễn Thái Học, P7, Tp. Vũng Tàu

Tel : 84 – 64 – 3839240 / 3833179 0903905322 GĐ

Fax : 84 – 64 – 3839858 / 3560245

Email : ptscshipping@pdvn.vnd.net / hoangnguyen@ptsc.com.vn 

Web. www.ptsc.com.vn

 

22. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đường Biển - OCEANWAY CO

Add : 448/4 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39402052 / 53 0903909461 GÑ

Fax : 84 – 8 – 39402631

Email : md@oceanway.com.vn

 

23. Công ty Vận tải Biển Bắc – NOSCO

Add : 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Tel : 84 – 4 – 38512688 / 38515942 / 38515805

Fax : 84 – 4 – 35113347 / 38512144 / 38516706

Email : nosco_ktdn@viettel.vn / luongth.nosco@vinalines.com.vn

Web : www.nosco.com.vn

 

24. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vi Phát – VIFREIGHT

Add : Lầu 4, 11A Hoàng Diệu, Q.4 TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38269424 / 8269820

Fax : 84 – 8 – 38269620

Email : vifreight_lvrang@vnn.vnvifreight@hcm.vnn.vn

 

25. Công Ty Asiatrans Vietnam

Add : K47/10 Nguyễn Du, Đà Nẵng

Tel : 84 – 511 – 3889088 / 3889881

Fax : 84 – 511 – 3887576 / 3887739

Email : vietnam@asiatrans.biz

Web : www.asiatrans.com.vn

 

26. Công ty TNHH Hàng Hải Á Việt - ASIAVIET MARITIME

Add : 84 - 86 Nguyễn Trường Tộ F12, Q4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38265405

Fax : 84 – 8 – 38266245

Email : asiaviet@hcm.vnn.vn

 

27. Công ty TNHH Container Sài Gòn – SGC

Add : 177 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38210221

Fax : 84 – 8 – 38210964

Email : containersaigon@hcm.vnn.vn

 

28. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại M&P Quốc tế

Add : Lầu 8, Tòa nhà Thiên Sơn

 5 Nguyễn Gia Thiều, Q.3, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39302747

Fax : 84 – 8 – 39302749

Email : general@mpivn.com

Web : http:// www.mpivn.com

 

29. Công ty Dịch vụ Thương mại Đất mới – ALC

Add : 152 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38997506

Fax : 84 – 8 – 38991071 / 35117108

Email: info@alcvietnam.com

Web : http://www.alcvietnam.com

 

30. Công ty Cổ phần Việt Long – VLSC

Add : Lầu 5, 76 – 78 Bạch Đằng, Tp.Đà Nẵng

Tel : 84 - 511 - 3886929 / 3812216

Fax : 84 - 511 - 3886942

Email : vlsc@dng.vnn.vn / vietlong@vietlongshpg.com / agency@vietlongshpg.com

 

31. Công ty TNHH Hải Long

Add : Lô 17 Nhóm B

 2 Lê Hồng Phong, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Tel : 84 – 58 – 3871818 / 3875929 MP : 0913462090 GĐ

Fax : 84 – 58 – 3871918

Email : hailongagency@dng.vnn.vn

 

32. CTCP Falcon Logistics

Add : 3A - 5B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 62914940 / 62914960 / 62914961

Fax : 84 – 8 – 62914917 / 62914971

Email : logistics@falconship.com / falcon@falconship.com

Web : www.falconship.com

 

33. Công Ty Phước Vĩnh Sơn

Add : Lầu 11, Tòa nhà FIDECO

 81 – 85 Hàm Nghi, Q.1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39111026 Ext : 108 

Fax : 84 – 8 – 39111018 / 39111013

Email:thuan-pham@evergreen-shipping.com.vn

 renee-ho@evergreen-shipping.com.vn

Web : http://www.evergreen-line.com

 

 34. Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại VITACO

Add : 12 Lê Duẩn, P Bến Nghé, Q.1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38227116 / 38222675

Fax : 84 – 8 – 38234623 / 38293848

Email : vitacoad@hcm.vnn.vn

 vitacoad@vitacosaigon.com.vn

Web : viettanker.com.vn

  

35. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Khang

Add : 7/1 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39306534 / 39305124

Fax : 84 – 8 – 39306535

Tlx : 56-88802 VIKKAN

Email : vitrancos@hcm.vnn.vn

 

36.Công ty Giao nhận Vận tải Hàng hóa ITL

Add : Lầu 8 – 211 Nguyễn Văn Trỗi, Q Phú Nhuận, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38476943 / 38478673 / 38476947

Fax : 84 – 8 – 38451169 / 39971056

Email : khoinb@hcm.pilship.com / minhnh@itlship.com

 

 

37. Công ty TNHH Dịch vụ Tàu biển Văn Hải

Add : 425 Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM

Tel : 84 – 8 – 39292983 / 39292984 MP : 0908 005 448 Manager

Fax : 84 – 8 – 39292985

Email : van@vanhaivn.com  

thong@vanhaivn.com, vanhaishipping@gmail.com

 

38.Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận tải Quốc tế Hai Khánh – HFJ

Add : Lầu 6, Tòa nhà Thành Đạt

 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 686052 / 686053

Fax : 84 – 313 – 686055

Email : rnd.hq@haikhanh.com

Web : www.haikhanh.com

 

 39. Công ty TNHH TNG

Add : P 411 – 412, Lầu 4 Tòa Nhà Hàng Hải

 282 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel : 84 – 313 – 796774 / 796775

Fax : 84 – 313 – 796776

Email : tnghp@vnn.vn

Web : www.tngcor.com

 

 40. Công ty TNHH vận tải Á Mỹ

Add : 47 - 49 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39111035 / 36

Fax : 84 – 8 – 39118717

Email : amytrans@vnn.vn

Web : www.amytrans.com.vn

 

41. Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Sao Thái Bình Dương – PASL

Add : 65 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39414212

Fax : 84 – 8 – 39414213

Email : info@pasl.com.vn 

Web : www.pasl.com.vn

 

42. CTCP Đại Lý Hàng Hải TKV – VICOSA

Add : 55 A Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel : 84 – 33 – 3625912

Fax : 84 – 33 – 3821980

Email : vicosa.qn@hn.vnn.vn

 tranluuvicosa@yahoo.com

 

43. CTCP Logistics Tân Thế Giới Vinashin

Add : 40 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Tel : 84 – 58 – 877637

Fax : 84 – 58 – 877638

Email : salesvnw@vinashinnewworld.vn

Web : http://www.vinashinnewworld.com

 

44. Công ty TNHH NTV Vận Chuyển Thương Mại Trung Mỹ

Add : 277/2-3 Phan Văn Khỏe, P5, Q6, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 39492182

Fax : 84 – 8 – 39492186

Email : calvinkien@acttline.com

Web : www.acttline.com

 

45. CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TPHCM – Transimex Saigon

Add : Lầu 9-10, TMS Building

172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 2220 2888

Fax : 84 – 8 – 2220 2889

Email : info@transimexsaigon.com

Web : www.transimexsaigon.com

 

46. Công ty Sản Xuất Thương Mại XNK Tây Nam - Tanamexco

Add : 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, TPHCM

Tel : 84 – 8 – 38450733 - 39970770

Fax : 84 – 8 – 38451248

Email : tanamexco@vnn.vn

Web : http://tanamexco.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22735615
    • Online: 128