ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI CHỦ TÀU VIỆT NAM

(Đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội toàn thể hội viên  lần thứ IV

ngày 4 tháng 11năm 2005).

 

Ch­ương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức nghề nghiệp do các hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức, công dân hoạt động kinh doanh - khai thác tàu biển hoặc các lĩnh vực liên quan đến vận tải biển thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ hội viên phát triển đồng thời liên kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, cũng nh­ của Hiệp hội.

Sau khi được thành lập, Hiệp hội sẽ trở thành đại diện chính thức của các chủ tàu Việt nam và các hội viên Hiệp hội để tham gia Liên đoàn Hiệp hội Chủ tàu ASEAN (FASA), diễn đàn các Hiệp hội Chủ tàu Châu Á (ASF) và những tổ chức quốc tế khác có hoạt động liên quan đến hàng hải với t­ư cách là một hội viên đầy đủ.

Điều 2.

1- Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản - tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động trên cơ sở pháp luật Việt nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc công nhận và Điều lệ này.

2- Hiệp hội có t­ cách pháp nhân, có tài sản riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng. Hiệp hội tự chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ quá trình hoạt động của mình trong phạm vi tài sản riêng của Hiệp hội.

3- Mọi nghĩa vụ, trách nhiệm riêng của bản thân hội viên là độc lập hoàn toàn với nghĩa vụ, trách nhiệm của Hiệp hội và các hội viên khác, cho dù được phát sinh từ tr­ước hay sau khi được công nhận là hội viên.

Điều 3.

1- Hiệp hội được sử dụng cờ, biểu t­ợng và con dấu riêng.

2- Hiệp hội có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội và được thành lập các văn phòng đại diện tại một số trung tâm kinh tế lớn như­: Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… theo quy định của pháp luật hiện hành.

3- Tên đăng ký chính thức của Hiệp hội là "Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam"  Tên giao dịch quốc tế của Hiệp hội bằng Tiếng Anh là "VIETNAM SHIPOWNERS' ASSOCIATION" gọi tắt là "VSA"

 Điều 4.

1- Tất cả hội viên cam kết tôn trọng mục đích, tôn chỉ, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội và có nghĩa vụ bảo vệ uy tín, quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội.

2- Hiệp hội bảo đảm quyền tự nguyện tham gia hoặc rút khỏi Hiệp hội của hội viên, nếu được thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ này. 

Chương II:

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

Điều 5.

Hiệp hội thực hiện chức năng là đầu mối tổ chức và liên kết các hội viên nhằm phối hợp hoạt động trong mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế hợp pháp của hội viên. Đồng thời kiến tạo mối quan hệ hợp tác kinh doanh bình đẳng, cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên để giải quyết những v­ớng mắc, khó khăn về thị trường, công nghệ, tài chính, kinh nghiệm, quản lý - kinh doanh…

Điều 6.

Hiệp hội đại diện cho quyền lợi chung của Hội viên trong các hoạt động quốc tế và quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan, cũng nh­ các tổ chức khác ở trong, ngoài nước.

Điều 7. Hiệp hội làm trung gian hoà giải những bất đồng hoặc tranh chấp  về thị trường, giá cả giữa các hội viên và là diễn đàn công khai trao đổi quan điểm, tập hợp ý kiến về mọi vấn đề phát sinh trên thị trường, nhằm phối hợp tìm kiếm những biện pháp giải quyết hợp lý, hợp tình nhất.

Điều 8.

 Hiệp hội có những nhiệm vụ chính nh­ư sau:

1) Phối hợp và động viên hội viên thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến những lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

2) Tập hợp ý kiến của hội viên để kiến nghị với Nhà nước về:

- Chế độ, chính sách và biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các hội viên và tạo thuận lợi cho việc phát triển đội tàu biển quốc gia.

- Các biện pháp nhằm ổn định, bảo vệ thị trường và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

- Phê chuẩn, gia nhập hoặc ký kết điều ­ớc quốc tế có liên quan đến hoạt động hàng hải.

- Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới.

3) Hiệp th­ơng và giúp đỡ hội viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh - khai khác tàu biển hoặc những lĩnh vực có liên quan đến vận tải biển giữa các hội viên hoặc giữa hội viên với khách hàng.

4) Tư­ vấn, giúp đỡ hội viên nâng cao, cải tiến chất lượng quản lý, khai thác đội tàu biển, phối hợp áp dụng các phương thức vận tải tiên tiến và đào tạo nâng cao chất lượng thuyền viên, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

5) Tổ chức nghiên cứu đào tạo, bồi d­ỡng nâng cao, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên quản lý và khai thác đội tàu phù hợp với các yêu cầu về nghề nghiệp. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về pháp luật, thị trường, đổi mới công nghệ và nghiệp vụ kinh doanh để trao đổi thông tin với các đồng nghiệp trong, ngoài nước.

6) Thu thập và cung cấp kịp thời cho hội viên các thông tin trong, ngoài nước có liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác tàu biển của hội viên kể cả mẫu biểu, chứng từ, hợp đồng đ­ược phổ biến và lưu hành trên thế giới.

7) Tham gia các hoạt động của liên đoàn hiệp hội chủ tàu ASEAN (FASA), Diễn đàn các Hiệp hội Chủ tàu Châu Á (ASF) và những tổ chức quốc tế hữu quan khác.

8) Xuất bản định kỳ bản tin của Hiệp hội.

9) Tổ chức quản lý, sử dụng các quỹ của Hiệp hội.

Chương III.

HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI

Điều 9.

1- Tất cả doanh nghiệp, tổ chức, công dân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - khai thác tàu biển hoặc những lĩnh vực liên quan đến vận tải biển tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và đóng hội phí đầy đủ đều có thể được xét công nhận là hội viên của Hiệp hội.

2- Hội viên  Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam bao gồm:

a) Hội viên chính thức là các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài), tổ chức, công dân được phép hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển hoặc liên quan đến vận tải biển, tán thành điều lệ và tự nguyện gia nhập Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết là những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không hoạt động trong những lĩnh vực nói trên nh­ng tán thành điều lệ, có đóng góp và tự nguyện gia nhập Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự: Công dân của Việt Nam và người nước ngoài có uy tín, có đóng góp cho Hiệp hội đ­ược Hiệp hội công nhận.

Điều 10.

1- Doanh nghiệp muốn gia nhập Hiệp hội phải nộp cho Ban chấp hành Hiệp hội hồ sơ xin gia nhập gồm:

- Đơn xin gia nhập (theo mẫu quy định của Hiệp hội).

- Bản sao có công chứng các văn bản cấp phép thành lập và đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp trong thời gian ít nhất là 03 năm tr­ớc khi xin gia nhập Hiệp hội.

- Bản sao có công chứng các chứng chỉ chuyên môn của Giám Đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp.

2- Các tổ chức, công dân muốn gia nhập Hiệp hội phải nộp cho Ban chấp hành Hiệp hội hồ sơ xin gia nhập gồm:

- Đơn xin gia nhập ( theo mẫu quy định của Hiệp hội).

- Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế về tổ chức và hoạt động.

- Bản sao có công chứng chứng chỉ chuyên môn của ng­ời đứng đầu tổ chức hoặc của bản thân cá nhân ng­ời xin tham gia Hiệp hội.

Điều 11.

1- Các doanh nghiệp, tổ chức công dân xin gia nhập Hiệp hội chỉ đ­ược chính thức công nhận là hội viên sau khi đựoc ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên đ­ơng nhiệm của Ban chấp hành Hiệp hội tán thành.

2- Hội viên có đủ t­ cách hội viên kể từ khi được Ban chấp hành Hiệp hội cấp giấy chứng nhận hội viên. 

3- T­ cách hội viên đ­ơng nhiên chấm dứt trong trường hợp: bị giải thể, cấm hoạt động, tuyên bố phá sản do luật định; bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội. 

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm  của hội viên trong thời gian tham gia Hiệp hội được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

Điều 12.

Ng­ời đại diện cho hội viên chính thức của Hiệp hội phải là ng­ời có t­ cách đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, hoặc là ng­ười được đại diện pháp nhân uỷ quyền bằng văn bản và là thể nhân nếu hội viên là công dân.

Điều 13.

1- Hội viên chính thức có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội;

b) Bầu cử, tự ứng cử hoặc đề cử ng­ời tham gia các cơ quan của Hiệp hội;

c) Đóng hội phí và khoản chi phí khác cho Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội và phù hợp với quy định của Nhà nước;

d) Thực hiện nghiêm chỉnh Luật pháp của Nhà nước, Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định của Hiệp hội;

e) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội;

f) Giúp đỡ, tương trợ các hội viên khác về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, tài chính, kinh nghiệm chuyên môn - nghiệp vụ trong hoạt động hàng hải;

g) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Hiệp hội và được Hiệp hội cung cấp thông tin trong, ngoài nước liên quan đến hoạt động hàng hải;

h) Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong kinh doanh - khai thác đội tàu và bảo đảm quyền chủ động trong việc xác định giá cả dịch vụ, cũng nh­ quyền tự do thực hiện các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ khác;

i) Khi đ­ược uỷ quyền, hội viên đ­ược thay mặt Hiệp hội quan hệ với liên đoàn Hiệp hội Chủ tàu ASEAN (FASA) hoặc các tổ chức khác;

j) Được Hiệp hội tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển quan hệ nghề nghiệp với tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài thông qua việc tham gia các hoạt động tham quan, tập huấn, hội nghị, trao đổi thông tin - nghiệp vụ và những hoạt động khác có liên quan tới việc kinh doanh - khai thác đội tàu;

k) Được Hiệp hội tạo điều kiện, giới thiệu cán bộ, chuyên viên đi làm việc tại các tổ chức quốc tế về hàng hải;

2- Hội viên liên kết có quyền và nghĩa vụ t­ương tự nh­ư hội viên chính thức, trừ quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, bầu cử ban lãnh đạo Hiệp hội.

3- Hội viên danh dự là tổ chức, cá nhân Việt Nam được tham gia ứng cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của hiệp hội nếu được Hiệp hội tín nhiệm.

Điều 14.

1- Hội viên có quyền xin ra khỏi Hiệp hội.

2- Trong trường hợp muốn xin ra khỏi Hiệp hội, hội viên phải có đơn gửi đến Ban chấp hành Hiệp hội. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin ra khỏi Hiệp hôị.

3- Các quyền và nghĩa vụ của hội viên với t­ cách là thành viên của Hiệp hội chỉ chính thức chấm dứt sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp hội phí và các nghĩa vụ khác đối với Hiệp hội trong thời gian còn là hội viên và đã đựơc Ban chấp hành Hiệp hội ra Quyết định chấp nhận.

Điều 15.

1- Hội viên nào không thi hành nghiêm chỉnh và đầy đủ Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội hoặc có những hoạt động làm phương hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội, thì bị khai trừ ra khỏi  Hiệp hội.

2- Việc khai trừ hội viên phải được ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên đ­ơng nhiệm của Ban chấp hành Hiệp hội biểu quyết tán thành và được Ban chấp hành ra quyết định xoá tên trong danh sách hội viên.

Ban chấp hành Hiệp hội có quyền thông báo về việc xoá tên hội viên trên bản tin của Hiệp hội, báo chí chuyên ngành và thông báo cho các tổ chức hữu quan trong, ngoài nước biết.

3- Hội viên bị khai trừ vẫn có trách nhiệm buộc phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp hội phí và các nghĩa vụ còn tồn đọng khác đối với Hiệp hội liên quan đến thời gian còn là hội viên.

4- Hội viên bị khai trừ có quyền gửi đơn khiếu nại về quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội lên Đại hội toàn thể hội viên.

Trong trường hợp ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tham gia kỳ họp Đại hội toàn thể hội viên biểu quyết không tán thành quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội, thì hội viên đó sẽ được ghi tên lại vào danh sách hội viên của Hiệp hội.

 

Chương IV.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

 Điều 16.

          Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thiểu số phục tùng đa số.

 Điều17.

          Tổ chức của Hiệp hội gồm có:

          1) Đại hội toàn thể hội viên.

          2) Ban chấp hành Hiệp hội.

          3) Ban kiểm tra Hiệp hội.

          4) Cơ quan thường trực Hiệp hội.

 Điều 18.

          1- Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan quyền lực cao nhất của Hiệp hội.

          2- Đại hội toàn thể hội viên do Ban chấp hành Hiệp hội triệu tập theo nhiệm kỳ thường lệ hai năm một lần. Trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành Hiệp hội có thể triệu tập Đại hội toàn thể hội viên bất thường nếu xét thấy cần thiết và phải được ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên đ­ơng nhiệm của Ban chấp hành Hiệp hội biểu quyết tán thành hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị.

          3- Đại hội có nhiệm vụ sau:

          a) Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội lần tr­ớc;

          b) Thảo luận và thông qua phương h­ớng, nhiệm vụ, Chương trình hành động và biện pháp thực hiện các mặt công tác chung của Hiệp hội;

          c) Quyết định mục tiêu và những biện pháp để bảo vệ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh doanh và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế và tài chính của Hiệp hội;

          d) Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hiệp hội hoặc quyết định bãi miễn, bổ sung các uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội khi xét thấy cần thiết;

          e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Điều 19.

          Các nghị quyết, quyết định của Đại hội toàn thể hội viên có giá trị thi hành bắt buộc đối với mọi hội viên khi được quá nửa số hội viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành với điều kiện tổng số hội viên có mặt tại Đại hội phải chiếm ít nhất 2/3 tổng số hội viên cuả Hiệp hội ở thời điểm tổ chức Đại hội.

          Riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thì phải đựoc ít nhất 2/3 tổng số hội viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 20.

1- Đại biểu dự Đại hội toàn thể hội viên phải là ng­ời đại diện chính thức của hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự (do BCH mời) và các uỷ viên Ban chấp hành đ­ơng nhiệm của Hiệp hội.

          2- Trong trường hợp đặc biệt, ng­ời đại diện chính thức của hội viên pháp nhân không thể tham gia Đại hội toàn thể hội viên, thì có thể uỷ nhiệm cho ng­ời khác đi thay, nh­ng ng­ời đó phải là một trong các vị đang giữ chức vụ lãnh đạo kế tiếp của hội viên pháp nhân. Mọi ý kiến và quyết định của ng­ời này có giá trị nh­ là của ng­ời đại diện chính thức.

Điều 21.

          1- Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan thay mặt Đại hội toàn thể hội viên để giải quyết mọi công việc của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội.

          2- Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là hai năm theo nhiệm kỳ của Đại hội toàn thể hội viên.

          3- Ban chấp hành Hiệp hội có từ 11 đến 15 uỷ viên hoặc có thể nhiều hơn, số lượng do Đại hội quyết định. Uỷ viên BCH Hiệp hội gồm những hội viên chính thức hoặc hội viên danh dự của hiệp hội do Đại hội toàn thể hội viên bầu theo phương thức bỏ phiếu kín.

          4- Ban chấp hành bầu Chủ tịch Hiệp hội, hai phó Chủ tịch Hiệp hội và Tổng th­ ký Hiệp hội trong số uỷ viên Ban chấp hành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết.  

5- Ban chấp hành Hiệp hội ít nhất 3 tháng họp một lần.

Điều 22.

1- Cơ quan Thường trực của Ban chấp hành Hiệp hội gồm có:

          - Chủ tịch Hiệp hội.

          - Các Phó Chủ tịch Hiệp hội.   

          - Tổng thư­ ký Hiệp  hội.

          - Ban Th­ư ký, bao gồm một số chuyên gia, cố vấn pháp lý và nghiệp vụ hoạt động chuyên trách và bán chuyên trách.

2- Chủ tịch Hiệp hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong cơ quan Thường trực Hiệp hội.

Điều 23.

Ban chấp hành Hiệp hội có những nhiệm vụ, quyền hạn nh­ sau:

1) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội toàn thể hội viên.

2) Giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động thường ngàycủa Hiệp hội phù hợp với luật pháp của Nhà nước thông qua hoạt động của Ban Thư­ ký.

3) Tổ chức hoạt động phối hợp giữa các hội viên để giải quyết những vấn đề do Điều lệ quy định.

4) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội toàn thể hội viên thường kỳ và bất thường; Báo cáo về hoạt động tài chính của Hiệp hội.

5) Thay mặt Hiệp hội tổ chức duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức hữu quan trong, ngoài nước.

6) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành bản tin định kỳ của Hiệp hội.

7) Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề và các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn hoặc dài hạn cho các chuyên viên do hội viên cử đến.

8) Quản lý tài chính của Hiệp hội.

Điều 24.

Ban Chấp hành Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và biểu quyết các vấn đề theo đa số quá bán.

Điều 25.

Tổng Thư­ ký Hiệp hội chịu trách nhiệm điều hành xử lý các công việc hàng ngày của Ban chấp hành Hiệp hội và trực tiếp phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Th­ ký.

Điều 26.

Ban Kiểm tra Hiệp hội có 3 thành viên do Đại hội toàn thể hội viên bầu bằng bỏ phiếu kín, trong số đại biểu tham dự Đại hội, trừ đại biểu là hội viên liên kết. Ban Kiểm tra có một tr­ởng ban do các thành viên của ban bầu ra trong số thành viên của ban. Ban Kiểm tra thực hiện chức năng kiểm tra hội viên và BCH Hiệp hội thực hiện điều lệ và các nghị quyết của Hiệp hội theo quy chế kiểm tra do Ban dự thảo và đựơc hội viên chính thức của Hiệp hội thông qua theo nguyên tắc quá bán.

Chương V.

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 27.

Các nguồn tài chính của Hiệp hội bao gồm:

- Hội phí đóng góp của Hội viên.

- Tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thu nhập do hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 28.

Hiệp hội được sử dụng các nguồn tài chính để duy trì hoạt động thường ngày của Hiệp hội, kể cả chi phí cho hoạt động đối ngoại trong nước và quốc tế; trả tiền thuê nhà - đất, điện, nước, phí sử dụng phương tiện thông tin - liên lạc, chi phí xe cộ, đi lại, bảo hiểm và các chi phí tương tự; trả l­ơng cho cán bộ chuyên trách và phụ cấp cho những thành viên khác thuộc Cơ quan Thường trực của Hiệp hội trên cơ sở quyết định của Đại hội toàn thể hội viên; thanh toán các khoản chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 29.

Chủ tịch Hiệp hội và Tổng Th­ ký Hiệp hội đứng tên chủ tài khoản và trực tiếp quản lý tài chính của Hiệp hội. Hàng năm Chủ tịch và Tổng Th­ ký phải báo cáo tình hình thu chi tài chính cho Đại hội toàn thể hội viên.

Điều 30.

Tổng Th­ ký Hiệp hội chịu trách nhiệm dự thảo mức và chế độ hội phí để Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt tr­ớc khi trình Đại hội toàn thể hội viên quyết định.

Điều 31.

Công tác quản lý tài chính kế toán của Hiệp hội phải tuân theo đúng chế độ kế toán thống kê của Nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32.

1- Trừ trường hợp bị giải thể, đóng cửa hoạt động theo quy định của pháp luật, Hiệp hội có thể tự giải thể hoặc tự sáp nhập với tổ chức khác khi có ít nhất 2/3 tổng số hội viên chính thức nhất trí đề nghị và được Thủ t­ướng Chính phủ phê chuẩn.

2- Tr­ước khi giải thể, Chủ tịch và Tổng Thư­ ký Hiệp hội có nhiệm vụ chuẩn bị các thủ tục cần thiết và hoàn tất mọi công việc còn tồn tại của Hiệp hội, báo cáo Bộ tr­ởng Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Nội vụ để trình Thủ t­ớng Chính phủ cho phép giải thể.

Điều 33.

Bản Điều lệ này đã được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua ngày 30 tháng 5 năm 1997 tại Hà Nội và đã được điều chỉnh, bổ sung theo quyết nghị của Đại hội toàn thể hội viên lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội ngày 04 tháng 11 năm 2005.

Điều 34.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả hội viên của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và cho đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Danh sách hội viên Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

A- Hội viên Chính thức

1- Tổng công ty Hàng hải Việt nam (VINALINES)

Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa , Hà Nội

Tel :  84-4 5770825 – Fax : 84-4 5770850

E mail   vnl@vinalines.com.vn

Chủ tịch HĐQT:  Ông D­ương chí Dũng

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Cảnh Việt                        

 2- Công ty  CP Vận tải biển Việt nam (VOSCO)

215  Trần Quốc Toản, Quận Ngô Quyền, Hải phòng

Tel  84-313 731033 – Fax :  84-313 731578

E mail: fed@hn.vnn.vn              

Chủ tịch HĐTQ : Vũ Hữu Chinh

Tổng Giám đốc : Ông Bùi Việt Hoài

 3- Công ty CP Vận tải biển VINASHIP

Số 1- Hoàng văn Thụ  Quận Hồng Bàng– Hảiphòng

Tel: 84-313 842185  - Fax : 84-313 842271

E mail :   vinaship.hp@hn.vnn.vn

Chủ tịch HĐQT: Ông  Đỗ Văn Hội

Tổng Giám đốc:  Ông Cao minh Tuấn

 4- Công ty CP Vận tải và thuê tầu biển VN (VITRANSCHART)

428 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Tel 84-8 39404271  - Fax  84-8 39404711

E mail:   vtchcm@vitranschart.com.vn

Chủ tịch HĐQT: Ông  Huỳnh Hồng Vũ

Tổng Giám đốc: Ông Tr­ơng Đình Sơn           

 5- Công ty CP Vận tải dầu khí Việtnam (FALCON)

172A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ chí minh

Tel:  84-8 39300997  - Fax :  84-8 39300995

E mail:    Falcon@falconship.com

TGĐ & Chủ tịch HĐQT :     Đỗ Quốc Khánh

 6- Công ty cổ phần Vận tải   Biển Bắc  (NOSCO)

278 Tôn đức Thắng,Quận Đống đa, Hànội

Tel  84-4 8515805 – Fax : 84-4-5113347-

E mail    nosco@fpt.vn

Chủ tịch HĐQT: Ông  Nguyễn Cảnh Việt

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Anh   

Email: rustyanh@fpt.vn

Mr Ng. Tuan Anh 's  Mobile : 090.344.5757

 7- Công ty cổ phần Hàng hải Đông đô (DONGDO MARINE Corp)

Tầng 19- Tháp văn phòng quốc tế Hoà bình

106 Đườngg Hoàng Quốc Việt - Ph­ờng Nghiã Đô- Q. Cầu giấy-Hà Nội

Tel:   (04) 7556 140  Fax : ( 04) 7556 149             

E mail  dongdo@dongdomarine.com.vn

Chủ tịch HĐQT:  Ông Tạ hoà Bình                

Tổng Giám đốc : Ông Bùi Minh Hư­ng

 8- Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác Lao động quốc tế

Lầu 5 –Số 3 Nguyễn Tất Thành -Quận 4-TP Hồ chí minh

Tel:     08 9433770 – Fax  08 9433780

E mail inlacosaigon@inlacosaigon.com /khdt@inlacosaigon.com

TGĐ & Chủ tịch HĐQT  : Ông    Nguyễn ngọc Minh

 9- Công ty CP Hợp tác lao động với n­ước ngoài (INLACO Haiphong)

4 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền - Hải phòng

Tel  84-31 826867  -  Fax  :  84-31 826838

E mail:   inlacohpg@hn.vnn.vn

Tổng Giám đốc: Ông  Lê Trung Hà

10-Công ty CP Vận tải và Thuê tầu (VIETFRACHT)

74 Nguyễn Du, Q.Hai bà Tr­ng, Hà nội

Tel: 84-4 9422355  -  Fax   84-4 9423679

E mail:  vfhan@hn.vnn.vn

Chủ tịch HĐQT: Ông  Trần văn Quý

 Tổng Giám đốc: Ông Ngô Xuân Hồng

11- Công ty cổ phầnVận tải xăng dầu  VIPCO

37 Phan bội Châu, Quận Hồng bàng, Hảiphòng

Tel  84-313 838680   -  Fax  84-313 838033

Email:    vipco.hp@vnn.vn

 Chủ tịch HĐQT: Ông  Nguyễn Đạo Thịnh

Tổng Giám đốc :    Ông Vũ Ngọc Kháu

 12- Công ty cp Vận tải Xăng dầu VITACO (VietnamTanker J.S. Co)                  

12 Lê Duẩn - Quận I – TP Hồ chí Minh

Tel:   84-8 222675 – Fax  :  84-8 8293848

E mail  viettanker@vnn.vn 

Tổng Giám đốc : Ông   L­u Văn Thắng

 13-Công ty vận tải  biển Đông ( B I S C O )

1- Thuỵ Khuê- Quận Tây hồ, Hà nội

Tel :7280368 - Fax  :  7280369 

TGĐ:  Ông Nguyễn Ngọc ánh  ( 0913-591555 )

Email : nguyenngocanh@biendong.com.vn

 14- Công ty Vận tải Viễn d­ương  VINASHIN ( VINASHINLINES)

Lô CC1-1.3.1 Khu Đô thị mới Pháp vân-Tứ hiệp

Quận Hoàng Mai , Hà nội.

Tel   84-4-36813405  - Fax  :  84-4-36813404

E mail :    vinashinlines@hn.vnn.vn

Tổng Giám đốc: Ông Trần Thiện ( tranthien@vinashinlines.com)

 15- Tổng  Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí  ( PTSC)

Lầu 5- Petro Việtnam Tower 1-5, Lê Duẩn - Q. 1 - TP Hồ Chí Minh

Tel:  08 -39102828 – Fax  08 -39102929

E mail: tanle@ptsc.com.vn /  thophan@ptsc.com.vn   

Chủ tịch HĐQT:  Ông Thái quốc Hiệp

Tổng Giám đốc :  Ông Nguyễn Hùng Dũng

 16- Tr­ường Đại học Hàng hải  (VIMARU)

484 Lạch Tray,Quận Ngô Quyền, Hải phòng

Tel:  83-313 -735930  - Fax  :  84-313 735282

E mail:   vimaru@hn.vnn.vn

Hiệu tr­ưởng:   Đặng văn Uy

 17-Trường Cao đẳng Hàng hải I

498 Phố Đà Nẵng, Q. Hải An-  Hải phòng

Tel:  0313.766301  -  Fax : 0313 766425

E mail : cdhh1@hn.vnn.vn

Hiệu tr­ường:   Phan Văn Tại

 18- Trường Cao đẳng nghề hàng hải TP Hồ chí Minh

232 Nguyễn văn H­ởng-Ph­ường Thảo điền –Q. 2- TP Hồ chí Minh

Tel:    08-35123450/ 08-62818696  Fax :  08-62818702 

E mail: cdhh@cdhanghai.edu.vn

Hiệu tr­ởng:    Ông Trần văn Giáp ( 0903.876.279)

 19- Công ty hàng hải VINASHIN ( VINASHINSHIP )

Tầng 12 Toà nhà Sông đà-số 18/165 Đườngg Cầu Giấy Hànội

Tel: 04-37 672379  Fax :   04- 37 672382

Tổng Giám đốc:   Ông  Đào Hồng Lĩnh

  20- Công ty cổ phần VINAFCO

36 Đ­ường Phạm Hùng - Huyện Từ Liêm – Hà Nội

Tel:  37684489   Fax : 37684465

Email:  vinafco@hn.vnn.vn

Tổng Giám đốc : Trịnh ngọc Huấn

Công ty TNHH VTB VINAFCO ( Tầng 5 Tòa nhà VINAFCO)

 Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Thạch/ PGĐ Nguyễn thị Mai H­ường

 21-Công ty  Môi giới hàng hải Tiên Phong (Pioneer Shipbrokers co)

Phòng 1A1-1-7-Khu phố Grand View A - Phú Mỹ H­ưng

Đường Nguyễn đức Cảnh-Quận 7- TP Hồ chí Minh

Tel  84-854158666 –Fax :  84-854158777

Email: binhdt@pioneershipbrokers.com.vn

Giám đốc:   Đào Thái Bình ( Mb 0907 979688)

 22- Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ( Saigonship)

9-Nguyễn Công Trứ –Quận I- TP Hồ chí Minh

Tel:  84-8- 38231746 – Fax :  84-08- 38225067

Email    dir-gen@saigonshipvn.com

Chủ tịch HĐQT &Tổng Giám đốc : Ông Đỗ Việt Triều

23-Công ty cổ phần thương mại và vận tải biển Hà Nội

56B Phố Bà Triệu,  Quận Hoàn kiếm - Hà Nội ( HANOISHIP)

Tel:   04.9340292/ 8240372 Fax : 04.9363721/ 8256836   

E mail :   hamatcohn@fpt.vn  /  hnshipkh@fpt.vn

Tổng Giám đốc  : Ông Đặng lê Hoa         

 24-Công ty cổ phần Vận tải biển  Đà nẵng ( DANANGSHIP)

156- Đườngg Bạch Đằng –Quận Hải châu – TP Đà nẵng 

Tel:     84- 0511 3822977  Fax :  84-0511 3834796

E mail:     danaship@dng.vnn.vn/  danangship@vnn.vn

Giám đốc:   Ông  Lê Viết Hội ( 0913.422.977)

 25-Công ty cổ phần hàng hải Bình Định ( Marine Stock Company)

78- Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Tel: 056 893562      Fax:    056 892424

Email:      mscqn@dng.vnn.vn

Giám đốc :   Nguyễn Quốc Thái

 26- Cảng Hà Tĩnh ( HATINH PORT)

Thị trấn Gia Lach, Huyện Nghi Xuân- Tỉnh Hà tĩnh

Tel  84-39 821312  -  Fax :  84-39-821313

E mail :     hascom@hn.vnn.vn

 Giám đốc:   D­ương Thế Cường

 27- Công ty cổ phần Vận tải biển và XNK Quảng Ninh

số 9  Bến Đoan – Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng ninh

Tel :   84-33 825407  -  Fax :  84-33 825022

E mail :VTAMQNSHIP@HN.VNN.VN

Giám Đốc :  Ông   Vũ Văn Tâm

 28-  Công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Thanh Hoá

Lệ Môn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

Tel 84-37   -                 Fax :   84-37 856494

Giám đốc: Ông   Nguyễn Đỗ Hoàng

 29- Công ty TNHH Một thành viên vận tải biển Nam Triệu (NASICO)

Km 90+300  Đườngg 5 mới- Quận Hồng bàng - Hải Phòng

Tel :  313-745749   Fax  :  313 -745749

Email: Phong-mt@nasicoship.com.vn

Giám đốc:   Ông  Mai Thế Phong    0913-533-940

 30- Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội  ( MARINA)

Tầng 7- Tòa nhà Ocean Park- 1Đào Duy Anh- Đống đa - Hà Nội

 Tel:  35770810    Fax  35770814

Email:  phucnq@marinahanoi.com.vn

Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Quang Phúc

 31- Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu ( SESCO )

12 Đoàn Nh­ư Hài - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Tel:  8 38267282    Fax  838267285

Email :  sesco@hcm.fpt.vn/sesco-kvt@hcm.fpt.vn

Tổng Giám đốc :  Ông Nguyễn Hữu Hoàn  (0912391626)

32-Công ty cổ phần hàng hải và đầu tư­ công nghiệp Vinashin ( VSICO )  

9- Ngõ  84- Phố Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:  37711089   - Fax  :  37711094

Email:   vanha@vsico.com.vn

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Vân Hà

 33- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam

172-Phố Ngọc Khánh-Quận Ba Đình- Hà Nội

Tel: 37711212   Fax:  37711535

Email: lanhdaotapdoan@vináhin.com.vn

Chủ tịch HĐQT: Ông  Nguyễn Ngọc Sự

Tổng Giám đốc: Ông Tr­ương văn Tuyến         

34- Công ty cổ phần vận tải Container Đông đô - Cảng Hải phòng

4A- Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Tel:  0313-745588  Fax  0313- 745858

Email:  nam-pt@dhplines.com.vn

TGĐ:  Ông   Phan Thanh Nam

 35- Công ty cổ phần Container Vinashin - TGC

Lô 11 Cụm CNTT Hải Dương - Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương

Tel: 043-7689719    Fax  043-7689718

Email:  dir.honganh@vtc-container.com.vn

TGĐ: Bà Nguyễn Hồng Anh

 B- Hội viên Liên kết:

 1- Công ty cổ phần Tân cảng- V.F ( ASACO )

Tầng 5&6- Tòa nhà AVS -14 Đại lộ Tr­ơng Quyền Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Tel: 08-38-279.148  Fax :   08-38- 279.124

Email:  n.xuanbinh@asaco.com.vn

TGĐ: Ông Nguyễn Xuân Bình

 2- Công ty cổ phần hàng hải MERMAID VIET NAM

Đường 11- Khu Công nghiệp Đông Xuyên- Ph­ường Rạch Dừa

Thành phố Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

Tel: 064 3613305  Fax :  064 3613308

Email  Safetyvietnam@mermaid-safety.com

CEO: Mr. Jorgen Chistian Lundbaek

PIC: Trần Thị Đào Bình : 0906-467903 /  0643 613 305 

 C- Hội viên Danh dự:

 1-Ông Vũ Ngọc Sơn - Nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GTVT-

                                     ( cán bộ h­u trí)

  2-Ông Đỗ Xuân Quỳnh - Nguyên Tổng Giám đốc Vietfracht-

                                       Tổng th­ư ký th­ường trực Hiệp hội Chủ tầu VN

Địa chỉ hiệp hội :

Hiệp hội chủ tàu Việt nam

Tầng 16- Tòa nhà Ocean Park

1 Đào Duy Anh- Đống đa - Hà Nội

Tel: (84-4) 35770825 - Fax ( 84-4) 35770850

Email: vsa@vinalines.com.vn

             Quynh.dx@fpt.vn

Số tài khoản :   VNĐ  030 01 01 000 881  6

Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt nam

Chi nhánh Hà Nội  ( 79 Hai Bà Tr­ng - Hà nội )

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22861340
    • Online: 404