Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư của Bộ Tài chính số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 111/2006/TT-BTC 06/12/2006 Thông tư Thông tư của Bộ Tài chính số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác...
Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 278/2008/QĐ-BGTVT 29/01/2008 Quyết định Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị...
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 về việc Quy định mức lương tối thiểu chung 33/2009/NĐ-CP 06/04/2009 Nghị định Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 về việc Quy định mức lương tối thiểu...
Quyết định số 129/QD-TTg về việc phê duyệt Quy Hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam 129/QD-TTg 05/05/2010 Quyết định Quyết định số 129/QD-TTg về việc phê duyệt Quy Hoạch chi tiết đường bộ ven biển...
Quyết định số 1601/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 1601/QĐ-TTg 05/05/2010 Quyết định Quyết định số 1601/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt...
Quyết định 13/2008/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 13/2008/QĐ-BGTVT 05/05/2010 Quyết định Quyết định 13/2008/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể...
Thộng báo số 174/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 174/TB-VPCP 05/05/2010 Thông báo Thộng báo số 174/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường...
Văn bản số 27/2010/TT-BLDTBXH về Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu 27/2010/TT-BLDTBXH 05/05/2010 Thông tư Văn bản số 27/2010/TT-BLDTBXH về Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền...
Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam Số: 51/2005/QĐ-BGTVT 12/10/2005 Quyết định Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành...
Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam Số: 56/2005/QĐ-BGTVT 28/10/2005 Quyết định Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức...

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8212340
    • Online: 44